ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن کردی، (1394). ارزیابی مهارت های حرکتی ظریف و درشت و ارتباط آن با برخی شاخص های پیکرسنجی و عوامل محیطی در کودکان 3 تا 6 سال شمال شهر تهران، فصلنامه توانبخشی، 15(4)، 52-61. magiran.com/p1385892
Hassan Kordi , (2015). Assessment of fine and gross motor skills and its relationship with some anthropometric indices and environmental factors among preschool children aged in 3-6 in north of Tehran, Archives of Rehabilitation, 15(4), 52-61. magiran.com/p1385892
حسن کردی، ارزیابی مهارت های حرکتی ظریف و درشت و ارتباط آن با برخی شاخص های پیکرسنجی و عوامل محیطی در کودکان 3 تا 6 سال شمال شهر تهران. فصلنامه توانبخشی، 1394؛ 15(4): 52-61. magiran.com/p1385892
Hassan Kordi , Assessment of fine and gross motor skills and its relationship with some anthropometric indices and environmental factors among preschool children aged in 3-6 in north of Tehran, Archives of Rehabilitation, 2015; 15(4): 52-61. magiran.com/p1385892
حسن کردی، "ارزیابی مهارت های حرکتی ظریف و درشت و ارتباط آن با برخی شاخص های پیکرسنجی و عوامل محیطی در کودکان 3 تا 6 سال شمال شهر تهران"، فصلنامه توانبخشی 15، شماره 4 (1394): 52-61. magiran.com/p1385892
Hassan Kordi , "Assessment of fine and gross motor skills and its relationship with some anthropometric indices and environmental factors among preschool children aged in 3-6 in north of Tehran", Archives of Rehabilitation 15, no.4 (2015): 52-61. magiran.com/p1385892
حسن کردی، (1394). 'ارزیابی مهارت های حرکتی ظریف و درشت و ارتباط آن با برخی شاخص های پیکرسنجی و عوامل محیطی در کودکان 3 تا 6 سال شمال شهر تهران'، فصلنامه توانبخشی، 15(4)، صص.52-61. magiran.com/p1385892
Hassan Kordi , (2015). 'Assessment of fine and gross motor skills and its relationship with some anthropometric indices and environmental factors among preschool children aged in 3-6 in north of Tehran', Archives of Rehabilitation, 15(4), pp.52-61. magiran.com/p1385892
حسن کردی. "ارزیابی مهارت های حرکتی ظریف و درشت و ارتباط آن با برخی شاخص های پیکرسنجی و عوامل محیطی در کودکان 3 تا 6 سال شمال شهر تهران". فصلنامه توانبخشی، 15 ،4 ، 1394، 52-61. magiran.com/p1385892
Hassan Kordi . "Assessment of fine and gross motor skills and its relationship with some anthropometric indices and environmental factors among preschool children aged in 3-6 in north of Tehran", Archives of Rehabilitation, 15, 4, 2015, 52-61. magiran.com/p1385892
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال