ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین محمدپور زرندی، حمید رحیمیان، سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی، (1394). تبیین نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت تغییر کارکنان بانک شهر، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، 3(9)، 15-28. magiran.com/p1386399
Hossein Mohammadpour Zarandi, Hamid Rahimian, Seyyed Mohsen Tabatabaein Mozdabadi , (2015). Clarifying the Role of Organizational Culture in Readiness for Change (the CaseStudy: City Bank Staff), Journal of Urban Economics and Management, 3(9), 15-28. magiran.com/p1386399
حسین محمدپور زرندی، حمید رحیمیان، سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی، تبیین نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت تغییر کارکنان بانک شهر. فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، 1394؛ 3(9): 15-28. magiran.com/p1386399
Hossein Mohammadpour Zarandi, Hamid Rahimian, Seyyed Mohsen Tabatabaein Mozdabadi , Clarifying the Role of Organizational Culture in Readiness for Change (the CaseStudy: City Bank Staff), Journal of Urban Economics and Management, 2015; 3(9): 15-28. magiran.com/p1386399
حسین محمدپور زرندی، حمید رحیمیان، سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی، "تبیین نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت تغییر کارکنان بانک شهر"، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری 3، شماره 9 (1394): 15-28. magiran.com/p1386399
Hossein Mohammadpour Zarandi, Hamid Rahimian, Seyyed Mohsen Tabatabaein Mozdabadi , "Clarifying the Role of Organizational Culture in Readiness for Change (the CaseStudy: City Bank Staff)", Journal of Urban Economics and Management 3, no.9 (2015): 15-28. magiran.com/p1386399
حسین محمدپور زرندی، حمید رحیمیان، سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی، (1394). 'تبیین نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت تغییر کارکنان بانک شهر'، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، 3(9)، صص.15-28. magiran.com/p1386399
Hossein Mohammadpour Zarandi, Hamid Rahimian, Seyyed Mohsen Tabatabaein Mozdabadi , (2015). 'Clarifying the Role of Organizational Culture in Readiness for Change (the CaseStudy: City Bank Staff)', Journal of Urban Economics and Management, 3(9), pp.15-28. magiran.com/p1386399
حسین محمدپور زرندی؛ حمید رحیمیان؛ سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی. "تبیین نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت تغییر کارکنان بانک شهر". فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، 3 ،9 ، 1394، 15-28. magiran.com/p1386399
Hossein Mohammadpour Zarandi; Hamid Rahimian; Seyyed Mohsen Tabatabaein Mozdabadi . "Clarifying the Role of Organizational Culture in Readiness for Change (the CaseStudy: City Bank Staff)", Journal of Urban Economics and Management, 3, 9, 2015, 15-28. magiran.com/p1386399
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال