ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس عبادی، زینب تابانژاد، مرضیه پازکیان، یاسر سعید، (1394). صلاحیت بالینی در دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 14(12)، 1030-1039. magiran.com/p1386413
Abbas Ebadi, Zeinab Tabanejad , Marzieh Pazokian, Yaser Saeed, (2015). Clinical Competence among MSc Students of Critical Care Nursing Print, Iranian Journal of Medical Education, 14(12), 1030-1039. magiran.com/p1386413
عباس عبادی، زینب تابانژاد، مرضیه پازکیان، یاسر سعید، صلاحیت بالینی در دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 1394؛ 14(12): 1030-1039. magiran.com/p1386413
Abbas Ebadi, Zeinab Tabanejad , Marzieh Pazokian, Yaser Saeed, Clinical Competence among MSc Students of Critical Care Nursing Print, Iranian Journal of Medical Education, 2015; 14(12): 1030-1039. magiran.com/p1386413
عباس عبادی، زینب تابانژاد، مرضیه پازکیان، یاسر سعید، "صلاحیت بالینی در دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه"، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 14، شماره 12 (1394): 1030-1039. magiran.com/p1386413
Abbas Ebadi, Zeinab Tabanejad , Marzieh Pazokian, Yaser Saeed, "Clinical Competence among MSc Students of Critical Care Nursing Print", Iranian Journal of Medical Education 14, no.12 (2015): 1030-1039. magiran.com/p1386413
عباس عبادی، زینب تابانژاد، مرضیه پازکیان، یاسر سعید، (1394). 'صلاحیت بالینی در دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه'، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 14(12)، صص.1030-1039. magiran.com/p1386413
Abbas Ebadi, Zeinab Tabanejad , Marzieh Pazokian, Yaser Saeed, (2015). 'Clinical Competence among MSc Students of Critical Care Nursing Print', Iranian Journal of Medical Education, 14(12), pp.1030-1039. magiran.com/p1386413
عباس عبادی؛ زینب تابانژاد؛ مرضیه پازکیان؛ یاسر سعید. "صلاحیت بالینی در دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه". مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 14 ،12 ، 1394، 1030-1039. magiran.com/p1386413
Abbas Ebadi; Zeinab Tabanejad ; Marzieh Pazokian; Yaser Saeed. "Clinical Competence among MSc Students of Critical Care Nursing Print", Iranian Journal of Medical Education, 14, 12, 2015, 1030-1039. magiran.com/p1386413
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال