ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حامد روغنی ممقانی، سید علی طیبی فرد، اصغر کاظم زاده، لیلا نیکزاد، (1393). بررسی چگالش پودر نانوکامپوزیت SiC-B4C حاصل از سنتز خود احتراقی فعال شده مکانیکی (MASHS) با استفاده از روش سینترینگ جرقه پلاسما (SPS)، نشریه علم و مهندسی سرامیک، 3(3)، 35. magiran.com/p1386522
, (2014). Study of spark plasma sintering of SiC-B4C nanocomposite synthesized by mechanically activated self-propagating high-temperature synthesis (MASHS), Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering, 3(3), 35. magiran.com/p1386522
حامد روغنی ممقانی، سید علی طیبی فرد، اصغر کاظم زاده، لیلا نیکزاد، بررسی چگالش پودر نانوکامپوزیت SiC-B4C حاصل از سنتز خود احتراقی فعال شده مکانیکی (MASHS) با استفاده از روش سینترینگ جرقه پلاسما (SPS). نشریه علم و مهندسی سرامیک، 1393؛ 3(3): 35. magiran.com/p1386522
, Study of spark plasma sintering of SiC-B4C nanocomposite synthesized by mechanically activated self-propagating high-temperature synthesis (MASHS), Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering, 2014; 3(3): 35. magiran.com/p1386522
حامد روغنی ممقانی، سید علی طیبی فرد، اصغر کاظم زاده، لیلا نیکزاد، "بررسی چگالش پودر نانوکامپوزیت SiC-B4C حاصل از سنتز خود احتراقی فعال شده مکانیکی (MASHS) با استفاده از روش سینترینگ جرقه پلاسما (SPS)"، نشریه علم و مهندسی سرامیک 3، شماره 3 (1393): 35. magiran.com/p1386522
, "Study of spark plasma sintering of SiC-B4C nanocomposite synthesized by mechanically activated self-propagating high-temperature synthesis (MASHS)", Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering 3, no.3 (2014): 35. magiran.com/p1386522
حامد روغنی ممقانی، سید علی طیبی فرد، اصغر کاظم زاده، لیلا نیکزاد، (1393). 'بررسی چگالش پودر نانوکامپوزیت SiC-B4C حاصل از سنتز خود احتراقی فعال شده مکانیکی (MASHS) با استفاده از روش سینترینگ جرقه پلاسما (SPS)'، نشریه علم و مهندسی سرامیک، 3(3)، صص.35. magiran.com/p1386522
, (2014). 'Study of spark plasma sintering of SiC-B4C nanocomposite synthesized by mechanically activated self-propagating high-temperature synthesis (MASHS)', Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering, 3(3), pp.35. magiran.com/p1386522
حامد روغنی ممقانی؛ سید علی طیبی فرد؛ اصغر کاظم زاده؛ لیلا نیکزاد. "بررسی چگالش پودر نانوکامپوزیت SiC-B4C حاصل از سنتز خود احتراقی فعال شده مکانیکی (MASHS) با استفاده از روش سینترینگ جرقه پلاسما (SPS)". نشریه علم و مهندسی سرامیک، 3 ،3 ، 1393، 35. magiran.com/p1386522
. "Study of spark plasma sintering of SiC-B4C nanocomposite synthesized by mechanically activated self-propagating high-temperature synthesis (MASHS)", Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering, 3, 3, 2014, 35. magiran.com/p1386522
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال