ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سارا خمسه، حسام الدین عراقی، مهدی قهاری، اکبر رفیعی، محمدعلی فقیهی ثانی، (1393). ریزساختار و خواص لایه های نازک اکسید وانادیم(VOx) تهیه شده در دستگاه کند و پاش مغناطیسی واکنشی، نشریه علم و مهندسی سرامیک، 3(3)، 11. magiran.com/p1386525
, (2014). Microstructure and properties of vanadium oxide (VOx) thin films prepared in a reactive magnetron sputtering system, Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering, 3(3), 11. magiran.com/p1386525
سارا خمسه، حسام الدین عراقی، مهدی قهاری، اکبر رفیعی، محمدعلی فقیهی ثانی، ریزساختار و خواص لایه های نازک اکسید وانادیم(VOx) تهیه شده در دستگاه کند و پاش مغناطیسی واکنشی. نشریه علم و مهندسی سرامیک، 1393؛ 3(3): 11. magiran.com/p1386525
, Microstructure and properties of vanadium oxide (VOx) thin films prepared in a reactive magnetron sputtering system, Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering, 2014; 3(3): 11. magiran.com/p1386525
سارا خمسه، حسام الدین عراقی، مهدی قهاری، اکبر رفیعی، محمدعلی فقیهی ثانی، "ریزساختار و خواص لایه های نازک اکسید وانادیم(VOx) تهیه شده در دستگاه کند و پاش مغناطیسی واکنشی"، نشریه علم و مهندسی سرامیک 3، شماره 3 (1393): 11. magiran.com/p1386525
, "Microstructure and properties of vanadium oxide (VOx) thin films prepared in a reactive magnetron sputtering system", Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering 3, no.3 (2014): 11. magiran.com/p1386525
سارا خمسه، حسام الدین عراقی، مهدی قهاری، اکبر رفیعی، محمدعلی فقیهی ثانی، (1393). 'ریزساختار و خواص لایه های نازک اکسید وانادیم(VOx) تهیه شده در دستگاه کند و پاش مغناطیسی واکنشی'، نشریه علم و مهندسی سرامیک، 3(3)، صص.11. magiran.com/p1386525
, (2014). 'Microstructure and properties of vanadium oxide (VOx) thin films prepared in a reactive magnetron sputtering system', Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering, 3(3), pp.11. magiran.com/p1386525
سارا خمسه؛ حسام الدین عراقی؛ مهدی قهاری؛ اکبر رفیعی؛ محمدعلی فقیهی ثانی. "ریزساختار و خواص لایه های نازک اکسید وانادیم(VOx) تهیه شده در دستگاه کند و پاش مغناطیسی واکنشی". نشریه علم و مهندسی سرامیک، 3 ،3 ، 1393، 11. magiran.com/p1386525
. "Microstructure and properties of vanadium oxide (VOx) thin films prepared in a reactive magnetron sputtering system", Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering, 3, 3, 2014, 11. magiran.com/p1386525
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال