به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افشین صرافی نژاد، امیرحسین سعید، عیسی محمد رز، علیرضا روحانی منش، (1394). مدلسازی درخت تصمیم گیری بر اساس روش های داده کاوی و پیشنهاد یک مدل جدید در تشخیص سرطان پوست با دو روش رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 1(1)، 54-62. magiran.com/p1386726
Afshin Sarafi Nejad, Amirhossein Saeid, Isa Mohammed Rose, Alireza Rowhanimanesh, (2015). Modeling a Data Mining Decision Tree and Propose a New Model for the Diagnosis of Skin Cancer by Immunohistochemical Staining Methods, Journal of Health and Biomedical Informatics, 1(1), 54-62. magiran.com/p1386726
افشین صرافی نژاد، امیرحسین سعید، عیسی محمد رز، علیرضا روحانی منش، مدلسازی درخت تصمیم گیری بر اساس روش های داده کاوی و پیشنهاد یک مدل جدید در تشخیص سرطان پوست با دو روش رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی. مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 1394؛ 1(1): 54-62. magiran.com/p1386726
Afshin Sarafi Nejad, Amirhossein Saeid, Isa Mohammed Rose, Alireza Rowhanimanesh, Modeling a Data Mining Decision Tree and Propose a New Model for the Diagnosis of Skin Cancer by Immunohistochemical Staining Methods, Journal of Health and Biomedical Informatics, 2015; 1(1): 54-62. magiran.com/p1386726
افشین صرافی نژاد، امیرحسین سعید، عیسی محمد رز، علیرضا روحانی منش، "مدلسازی درخت تصمیم گیری بر اساس روش های داده کاوی و پیشنهاد یک مدل جدید در تشخیص سرطان پوست با دو روش رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی"، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی 1، شماره 1 (1394): 54-62. magiran.com/p1386726
Afshin Sarafi Nejad, Amirhossein Saeid, Isa Mohammed Rose, Alireza Rowhanimanesh, "Modeling a Data Mining Decision Tree and Propose a New Model for the Diagnosis of Skin Cancer by Immunohistochemical Staining Methods", Journal of Health and Biomedical Informatics 1, no.1 (2015): 54-62. magiran.com/p1386726
افشین صرافی نژاد، امیرحسین سعید، عیسی محمد رز، علیرضا روحانی منش، (1394). 'مدلسازی درخت تصمیم گیری بر اساس روش های داده کاوی و پیشنهاد یک مدل جدید در تشخیص سرطان پوست با دو روش رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی'، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 1(1)، صص.54-62. magiran.com/p1386726
Afshin Sarafi Nejad, Amirhossein Saeid, Isa Mohammed Rose, Alireza Rowhanimanesh, (2015). 'Modeling a Data Mining Decision Tree and Propose a New Model for the Diagnosis of Skin Cancer by Immunohistochemical Staining Methods', Journal of Health and Biomedical Informatics, 1(1), pp.54-62. magiran.com/p1386726
افشین صرافی نژاد؛ امیرحسین سعید؛ عیسی محمد رز؛ علیرضا روحانی منش. "مدلسازی درخت تصمیم گیری بر اساس روش های داده کاوی و پیشنهاد یک مدل جدید در تشخیص سرطان پوست با دو روش رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی". مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 1 ،1 ، 1394، 54-62. magiran.com/p1386726
Afshin Sarafi Nejad; Amirhossein Saeid; Isa Mohammed Rose; Alireza Rowhanimanesh. "Modeling a Data Mining Decision Tree and Propose a New Model for the Diagnosis of Skin Cancer by Immunohistochemical Staining Methods", Journal of Health and Biomedical Informatics, 1, 1, 2015, 54-62. magiran.com/p1386726
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال