ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اکبر رسولی، حمید میرهاشمی، علی قاسمی بکتاش، (1393). مدل سازی تاثیر شاخص های اقلیم سیاره ای بر بارش آذربایجان شرقی، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 25(4)، 187. magiran.com/p1387318
A. Rasouli, H. Mirhashemi , A. Ghasemibactash, (2015). Effect on planetary climate modeling precipitation indices in East Azarbaijan Case study: city of Tabriz, Geography and Environmental Planning, 25(4), 187. magiran.com/p1387318
علی اکبر رسولی، حمید میرهاشمی، علی قاسمی بکتاش، مدل سازی تاثیر شاخص های اقلیم سیاره ای بر بارش آذربایجان شرقی. مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 1393؛ 25(4): 187. magiran.com/p1387318
A. Rasouli, H. Mirhashemi , A. Ghasemibactash, Effect on planetary climate modeling precipitation indices in East Azarbaijan Case study: city of Tabriz, Geography and Environmental Planning, 2015; 25(4): 187. magiran.com/p1387318
علی اکبر رسولی، حمید میرهاشمی، علی قاسمی بکتاش، "مدل سازی تاثیر شاخص های اقلیم سیاره ای بر بارش آذربایجان شرقی"، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی 25، شماره 4 (1393): 187. magiran.com/p1387318
A. Rasouli, H. Mirhashemi , A. Ghasemibactash, "Effect on planetary climate modeling precipitation indices in East Azarbaijan Case study: city of Tabriz", Geography and Environmental Planning 25, no.4 (2015): 187. magiran.com/p1387318
علی اکبر رسولی، حمید میرهاشمی، علی قاسمی بکتاش، (1393). 'مدل سازی تاثیر شاخص های اقلیم سیاره ای بر بارش آذربایجان شرقی'، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 25(4)، صص.187. magiran.com/p1387318
A. Rasouli, H. Mirhashemi , A. Ghasemibactash, (2015). 'Effect on planetary climate modeling precipitation indices in East Azarbaijan Case study: city of Tabriz', Geography and Environmental Planning, 25(4), pp.187. magiran.com/p1387318
علی اکبر رسولی؛ حمید میرهاشمی؛ علی قاسمی بکتاش. "مدل سازی تاثیر شاخص های اقلیم سیاره ای بر بارش آذربایجان شرقی". مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 25 ،4 ، 1393، 187. magiran.com/p1387318
A. Rasouli; H. Mirhashemi ; A. Ghasemibactash. "Effect on planetary climate modeling precipitation indices in East Azarbaijan Case study: city of Tabriz", Geography and Environmental Planning, 25, 4, 2015, 187. magiran.com/p1387318
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال