ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامعلی خمر، معصومه وحدتی، (1393). ارزیابی کمی و کیفی پویایی و تحرک در شهرهای جدید با مدل ELECTRE و تکنیک تحلیلی SWOT، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 25(4)، 145. magiran.com/p1387330
Gh. Khammar , M. Vahdati, (2015). Qualitative and quantitative evaluation of dynamics and mobility in the new towns with ELECTRE model and SWOT analysis technique, Geography and Environmental Planning, 25(4), 145. magiran.com/p1387330
غلامعلی خمر، معصومه وحدتی، ارزیابی کمی و کیفی پویایی و تحرک در شهرهای جدید با مدل ELECTRE و تکنیک تحلیلی SWOT. مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 1393؛ 25(4): 145. magiran.com/p1387330
Gh. Khammar , M. Vahdati, Qualitative and quantitative evaluation of dynamics and mobility in the new towns with ELECTRE model and SWOT analysis technique, Geography and Environmental Planning, 2015; 25(4): 145. magiran.com/p1387330
غلامعلی خمر، معصومه وحدتی، "ارزیابی کمی و کیفی پویایی و تحرک در شهرهای جدید با مدل ELECTRE و تکنیک تحلیلی SWOT"، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی 25، شماره 4 (1393): 145. magiran.com/p1387330
Gh. Khammar , M. Vahdati, "Qualitative and quantitative evaluation of dynamics and mobility in the new towns with ELECTRE model and SWOT analysis technique", Geography and Environmental Planning 25, no.4 (2015): 145. magiran.com/p1387330
غلامعلی خمر، معصومه وحدتی، (1393). 'ارزیابی کمی و کیفی پویایی و تحرک در شهرهای جدید با مدل ELECTRE و تکنیک تحلیلی SWOT'، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 25(4)، صص.145. magiran.com/p1387330
Gh. Khammar , M. Vahdati, (2015). 'Qualitative and quantitative evaluation of dynamics and mobility in the new towns with ELECTRE model and SWOT analysis technique', Geography and Environmental Planning, 25(4), pp.145. magiran.com/p1387330
غلامعلی خمر؛ معصومه وحدتی. "ارزیابی کمی و کیفی پویایی و تحرک در شهرهای جدید با مدل ELECTRE و تکنیک تحلیلی SWOT". مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 25 ،4 ، 1393، 145. magiran.com/p1387330
Gh. Khammar ; M. Vahdati. "Qualitative and quantitative evaluation of dynamics and mobility in the new towns with ELECTRE model and SWOT analysis technique", Geography and Environmental Planning, 25, 4, 2015, 145. magiran.com/p1387330
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال