ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عیسی جوکار سرهنگی، حسین جباری، (1393). کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی جهت اولویت بندی مراکز شهری با ملاحظات اکولوژیکی، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 25(4)، 237. magiran.com/p1387333
E. Jokar Sarhangi, H. Jabari, (2015). Application of Fuzzy analytical hierarchy process in urban centers priority with ecological consideration (case study West Azerbaijan province), Geography and Environmental Planning, 25(4), 237. magiran.com/p1387333
عیسی جوکار سرهنگی، حسین جباری، کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی جهت اولویت بندی مراکز شهری با ملاحظات اکولوژیکی. مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 1393؛ 25(4): 237. magiran.com/p1387333
E. Jokar Sarhangi, H. Jabari, Application of Fuzzy analytical hierarchy process in urban centers priority with ecological consideration (case study West Azerbaijan province), Geography and Environmental Planning, 2015; 25(4): 237. magiran.com/p1387333
عیسی جوکار سرهنگی، حسین جباری، "کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی جهت اولویت بندی مراکز شهری با ملاحظات اکولوژیکی"، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی 25، شماره 4 (1393): 237. magiran.com/p1387333
E. Jokar Sarhangi, H. Jabari, "Application of Fuzzy analytical hierarchy process in urban centers priority with ecological consideration (case study West Azerbaijan province)", Geography and Environmental Planning 25, no.4 (2015): 237. magiran.com/p1387333
عیسی جوکار سرهنگی، حسین جباری، (1393). 'کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی جهت اولویت بندی مراکز شهری با ملاحظات اکولوژیکی'، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 25(4)، صص.237. magiran.com/p1387333
E. Jokar Sarhangi, H. Jabari, (2015). 'Application of Fuzzy analytical hierarchy process in urban centers priority with ecological consideration (case study West Azerbaijan province)', Geography and Environmental Planning, 25(4), pp.237. magiran.com/p1387333
عیسی جوکار سرهنگی؛ حسین جباری. "کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی جهت اولویت بندی مراکز شهری با ملاحظات اکولوژیکی". مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 25 ،4 ، 1393، 237. magiran.com/p1387333
E. Jokar Sarhangi; H. Jabari. "Application of Fuzzy analytical hierarchy process in urban centers priority with ecological consideration (case study West Azerbaijan province)", Geography and Environmental Planning, 25, 4, 2015, 237. magiran.com/p1387333
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال