ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدتقی شاکر، عبدالهادی اعتصامی، (1393). حاکمیت سیاسی در مکتب اعتزال با تاکید بر اندیشه قاضی عبدالجبار، نشریه ادیان و عرفان، 47(1)، 49-70. magiran.com/p1387499
Mohammadtaghi Shaker , Abdolhadi Etesami, (2014). Political Sovereignty in the School of Separationism (Itizal) Emphasizing the thought of Qazi Abd al-Jabbar, Religions & Mysticism, 47(1), 49-70. magiran.com/p1387499
محمدتقی شاکر، عبدالهادی اعتصامی، حاکمیت سیاسی در مکتب اعتزال با تاکید بر اندیشه قاضی عبدالجبار. نشریه ادیان و عرفان، 1393؛ 47(1): 49-70. magiran.com/p1387499
Mohammadtaghi Shaker , Abdolhadi Etesami, Political Sovereignty in the School of Separationism (Itizal) Emphasizing the thought of Qazi Abd al-Jabbar, Religions & Mysticism, 2014; 47(1): 49-70. magiran.com/p1387499
محمدتقی شاکر، عبدالهادی اعتصامی، "حاکمیت سیاسی در مکتب اعتزال با تاکید بر اندیشه قاضی عبدالجبار"، نشریه ادیان و عرفان 47، شماره 1 (1393): 49-70. magiran.com/p1387499
Mohammadtaghi Shaker , Abdolhadi Etesami, "Political Sovereignty in the School of Separationism (Itizal) Emphasizing the thought of Qazi Abd al-Jabbar", Religions & Mysticism 47, no.1 (2014): 49-70. magiran.com/p1387499
محمدتقی شاکر، عبدالهادی اعتصامی، (1393). 'حاکمیت سیاسی در مکتب اعتزال با تاکید بر اندیشه قاضی عبدالجبار'، نشریه ادیان و عرفان، 47(1)، صص.49-70. magiran.com/p1387499
Mohammadtaghi Shaker , Abdolhadi Etesami, (2014). 'Political Sovereignty in the School of Separationism (Itizal) Emphasizing the thought of Qazi Abd al-Jabbar', Religions & Mysticism, 47(1), pp.49-70. magiran.com/p1387499
محمدتقی شاکر؛ عبدالهادی اعتصامی. "حاکمیت سیاسی در مکتب اعتزال با تاکید بر اندیشه قاضی عبدالجبار". نشریه ادیان و عرفان، 47 ،1 ، 1393، 49-70. magiran.com/p1387499
Mohammadtaghi Shaker ; Abdolhadi Etesami. "Political Sovereignty in the School of Separationism (Itizal) Emphasizing the thought of Qazi Abd al-Jabbar", Religions & Mysticism, 47, 1, 2014, 49-70. magiran.com/p1387499
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال