ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فائزه ایزدی، حسین حیدری، جواد روحانی رصاف، (1393). تاثیر پیتر برگر در رویکردهای جامعه شناسی دین در زمان معاصر، نشریه ادیان و عرفان، 47(1)، 23-48. magiran.com/p1387501
Faezeh Izadi, Hossein Heydari, Javad Rouhani Rassaf, (2014). Peter Berger's Influence on Approaches in the Sociology of Religion in Recent Times, Religions & Mysticism, 47(1), 23-48. magiran.com/p1387501
فائزه ایزدی، حسین حیدری، جواد روحانی رصاف، تاثیر پیتر برگر در رویکردهای جامعه شناسی دین در زمان معاصر. نشریه ادیان و عرفان، 1393؛ 47(1): 23-48. magiran.com/p1387501
Faezeh Izadi, Hossein Heydari, Javad Rouhani Rassaf, Peter Berger's Influence on Approaches in the Sociology of Religion in Recent Times, Religions & Mysticism, 2014; 47(1): 23-48. magiran.com/p1387501
فائزه ایزدی، حسین حیدری، جواد روحانی رصاف، "تاثیر پیتر برگر در رویکردهای جامعه شناسی دین در زمان معاصر"، نشریه ادیان و عرفان 47، شماره 1 (1393): 23-48. magiran.com/p1387501
Faezeh Izadi, Hossein Heydari, Javad Rouhani Rassaf, "Peter Berger's Influence on Approaches in the Sociology of Religion in Recent Times", Religions & Mysticism 47, no.1 (2014): 23-48. magiran.com/p1387501
فائزه ایزدی، حسین حیدری، جواد روحانی رصاف، (1393). 'تاثیر پیتر برگر در رویکردهای جامعه شناسی دین در زمان معاصر'، نشریه ادیان و عرفان، 47(1)، صص.23-48. magiran.com/p1387501
Faezeh Izadi, Hossein Heydari, Javad Rouhani Rassaf, (2014). 'Peter Berger's Influence on Approaches in the Sociology of Religion in Recent Times', Religions & Mysticism, 47(1), pp.23-48. magiran.com/p1387501
فائزه ایزدی؛ حسین حیدری؛ جواد روحانی رصاف. "تاثیر پیتر برگر در رویکردهای جامعه شناسی دین در زمان معاصر". نشریه ادیان و عرفان، 47 ،1 ، 1393، 23-48. magiran.com/p1387501
Faezeh Izadi; Hossein Heydari; Javad Rouhani Rassaf. "Peter Berger's Influence on Approaches in the Sociology of Religion in Recent Times", Religions & Mysticism, 47, 1, 2014, 23-48. magiran.com/p1387501
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال