ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی نوزاد بناب، رسول محسن زاده، سید محمدرضا سیدنورانی، (1394). مطالعه تجربی جذب آب و خواص سایشی نانو کامپوزیت های PA6/CaCO3، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 15(5)، 108-114. magiran.com/p1387665
Ali Nozad Bonab, Rasool Mohsenzadeh, Mohammad, Reza Sayyed Noorani, (2015). Experimental Study on the Water Absorption and Tribological Properties of PA6/CaCO3 Nanocomposites, Modares Mechanical Engineering, 15(5), 108-114. magiran.com/p1387665
علی نوزاد بناب، رسول محسن زاده، سید محمدرضا سیدنورانی، مطالعه تجربی جذب آب و خواص سایشی نانو کامپوزیت های PA6/CaCO3. ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 1394؛ 15(5): 108-114. magiran.com/p1387665
Ali Nozad Bonab, Rasool Mohsenzadeh, Mohammad, Reza Sayyed Noorani, Experimental Study on the Water Absorption and Tribological Properties of PA6/CaCO3 Nanocomposites, Modares Mechanical Engineering, 2015; 15(5): 108-114. magiran.com/p1387665
علی نوزاد بناب، رسول محسن زاده، سید محمدرضا سیدنورانی، "مطالعه تجربی جذب آب و خواص سایشی نانو کامپوزیت های PA6/CaCO3"، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس 15، شماره 5 (1394): 108-114. magiran.com/p1387665
Ali Nozad Bonab, Rasool Mohsenzadeh, Mohammad, Reza Sayyed Noorani, "Experimental Study on the Water Absorption and Tribological Properties of PA6/CaCO3 Nanocomposites", Modares Mechanical Engineering 15, no.5 (2015): 108-114. magiran.com/p1387665
علی نوزاد بناب، رسول محسن زاده، سید محمدرضا سیدنورانی، (1394). 'مطالعه تجربی جذب آب و خواص سایشی نانو کامپوزیت های PA6/CaCO3'، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 15(5)، صص.108-114. magiran.com/p1387665
Ali Nozad Bonab, Rasool Mohsenzadeh, Mohammad, Reza Sayyed Noorani, (2015). 'Experimental Study on the Water Absorption and Tribological Properties of PA6/CaCO3 Nanocomposites', Modares Mechanical Engineering, 15(5), pp.108-114. magiran.com/p1387665
علی نوزاد بناب؛ رسول محسن زاده؛ سید محمدرضا سیدنورانی. "مطالعه تجربی جذب آب و خواص سایشی نانو کامپوزیت های PA6/CaCO3". ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 15 ،5 ، 1394، 108-114. magiran.com/p1387665
Ali Nozad Bonab; Rasool Mohsenzadeh; Mohammad; Reza Sayyed Noorani. "Experimental Study on the Water Absorption and Tribological Properties of PA6/CaCO3 Nanocomposites", Modares Mechanical Engineering, 15, 5, 2015, 108-114. magiran.com/p1387665
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال