ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ندا سلیمانی، اشرف محبتی مبارز، (1394). بررسی اثر پروتئین نوترکیب فعال کننده نوتروفیلی (HP-NAP) از هلیکوباکترپیلوری بر میزان تکثیر و بقای ماکروفاژهای صفاق موشی مدل بالبسی، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 18(1)، 43-50. magiran.com/p1387824
Neda Soleimani , Ashraf Mohabati Mobares, (2015). Investigation of the effect of recombinant Neutrophil activating protein (Hp-NapA) of helicobacter pylori on proliferation and viability by peritoneal macrophage from BALB/c mice, Arak Medical University Journal, 18(1), 43-50. magiran.com/p1387824
ندا سلیمانی، اشرف محبتی مبارز، بررسی اثر پروتئین نوترکیب فعال کننده نوتروفیلی (HP-NAP) از هلیکوباکترپیلوری بر میزان تکثیر و بقای ماکروفاژهای صفاق موشی مدل بالبسی. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1394؛ 18(1): 43-50. magiran.com/p1387824
Neda Soleimani , Ashraf Mohabati Mobares, Investigation of the effect of recombinant Neutrophil activating protein (Hp-NapA) of helicobacter pylori on proliferation and viability by peritoneal macrophage from BALB/c mice, Arak Medical University Journal, 2015; 18(1): 43-50. magiran.com/p1387824
ندا سلیمانی، اشرف محبتی مبارز، "بررسی اثر پروتئین نوترکیب فعال کننده نوتروفیلی (HP-NAP) از هلیکوباکترپیلوری بر میزان تکثیر و بقای ماکروفاژهای صفاق موشی مدل بالبسی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 18، شماره 1 (1394): 43-50. magiran.com/p1387824
Neda Soleimani , Ashraf Mohabati Mobares, "Investigation of the effect of recombinant Neutrophil activating protein (Hp-NapA) of helicobacter pylori on proliferation and viability by peritoneal macrophage from BALB/c mice", Arak Medical University Journal 18, no.1 (2015): 43-50. magiran.com/p1387824
ندا سلیمانی، اشرف محبتی مبارز، (1394). 'بررسی اثر پروتئین نوترکیب فعال کننده نوتروفیلی (HP-NAP) از هلیکوباکترپیلوری بر میزان تکثیر و بقای ماکروفاژهای صفاق موشی مدل بالبسی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 18(1)، صص.43-50. magiran.com/p1387824
Neda Soleimani , Ashraf Mohabati Mobares, (2015). 'Investigation of the effect of recombinant Neutrophil activating protein (Hp-NapA) of helicobacter pylori on proliferation and viability by peritoneal macrophage from BALB/c mice', Arak Medical University Journal, 18(1), pp.43-50. magiran.com/p1387824
ندا سلیمانی؛ اشرف محبتی مبارز. "بررسی اثر پروتئین نوترکیب فعال کننده نوتروفیلی (HP-NAP) از هلیکوباکترپیلوری بر میزان تکثیر و بقای ماکروفاژهای صفاق موشی مدل بالبسی". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 18 ،1 ، 1394، 43-50. magiran.com/p1387824
Neda Soleimani ; Ashraf Mohabati Mobares. "Investigation of the effect of recombinant Neutrophil activating protein (Hp-NapA) of helicobacter pylori on proliferation and viability by peritoneal macrophage from BALB/c mice", Arak Medical University Journal, 18, 1, 2015, 43-50. magiran.com/p1387824
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال