ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهری جمیلیان، حمیدرضا جمیلیان، (1394). بررسی اثر گاباپنتین در بهبود کیفیت زندگی و اختلال خواب درزنان یائسه، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 18(1)، 16-23. magiran.com/p1387828
Mehri Jamilian, Hamidreza Jamilian, (2015). Assessing the effect of Gabapentin on improving quality of life and sleep disruption in postmenopausal women, Arak Medical University Journal, 18(1), 16-23. magiran.com/p1387828
مهری جمیلیان، حمیدرضا جمیلیان، بررسی اثر گاباپنتین در بهبود کیفیت زندگی و اختلال خواب درزنان یائسه. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1394؛ 18(1): 16-23. magiran.com/p1387828
Mehri Jamilian, Hamidreza Jamilian, Assessing the effect of Gabapentin on improving quality of life and sleep disruption in postmenopausal women, Arak Medical University Journal, 2015; 18(1): 16-23. magiran.com/p1387828
مهری جمیلیان، حمیدرضا جمیلیان، "بررسی اثر گاباپنتین در بهبود کیفیت زندگی و اختلال خواب درزنان یائسه"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 18، شماره 1 (1394): 16-23. magiran.com/p1387828
Mehri Jamilian, Hamidreza Jamilian, "Assessing the effect of Gabapentin on improving quality of life and sleep disruption in postmenopausal women", Arak Medical University Journal 18, no.1 (2015): 16-23. magiran.com/p1387828
مهری جمیلیان، حمیدرضا جمیلیان، (1394). 'بررسی اثر گاباپنتین در بهبود کیفیت زندگی و اختلال خواب درزنان یائسه'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 18(1)، صص.16-23. magiran.com/p1387828
Mehri Jamilian, Hamidreza Jamilian, (2015). 'Assessing the effect of Gabapentin on improving quality of life and sleep disruption in postmenopausal women', Arak Medical University Journal, 18(1), pp.16-23. magiran.com/p1387828
مهری جمیلیان؛ حمیدرضا جمیلیان. "بررسی اثر گاباپنتین در بهبود کیفیت زندگی و اختلال خواب درزنان یائسه". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 18 ،1 ، 1394، 16-23. magiran.com/p1387828
Mehri Jamilian; Hamidreza Jamilian. "Assessing the effect of Gabapentin on improving quality of life and sleep disruption in postmenopausal women", Arak Medical University Journal, 18, 1, 2015, 16-23. magiran.com/p1387828
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال