ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمدرضا باغستانی، محمودرضا گوهری، آرزو اروجی، محمد امین پورحسینقلی، (1394). ارزیابی مدل های پارامتری با برآورد خطای پیش بینی به روش زیان آشکار در بررسی بقای بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 18(1)، 1-6. magiran.com/p1387831
Ahmadreza Baghestani, Mahmood Reza Gohari, Arezoo Orooji , Mohammad Amin Purhosseigholi, (2015). Evaluation of parametric models with estimating the prediction error by apparent loss method in analyzing survival of colorectal patients, Arak Medical University Journal, 18(1), 1-6. magiran.com/p1387831
احمدرضا باغستانی، محمودرضا گوهری، آرزو اروجی، محمد امین پورحسینقلی، ارزیابی مدل های پارامتری با برآورد خطای پیش بینی به روش زیان آشکار در بررسی بقای بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1394؛ 18(1): 1-6. magiran.com/p1387831
Ahmadreza Baghestani, Mahmood Reza Gohari, Arezoo Orooji , Mohammad Amin Purhosseigholi, Evaluation of parametric models with estimating the prediction error by apparent loss method in analyzing survival of colorectal patients, Arak Medical University Journal, 2015; 18(1): 1-6. magiran.com/p1387831
احمدرضا باغستانی، محمودرضا گوهری، آرزو اروجی، محمد امین پورحسینقلی، "ارزیابی مدل های پارامتری با برآورد خطای پیش بینی به روش زیان آشکار در بررسی بقای بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 18، شماره 1 (1394): 1-6. magiran.com/p1387831
Ahmadreza Baghestani, Mahmood Reza Gohari, Arezoo Orooji , Mohammad Amin Purhosseigholi, "Evaluation of parametric models with estimating the prediction error by apparent loss method in analyzing survival of colorectal patients", Arak Medical University Journal 18, no.1 (2015): 1-6. magiran.com/p1387831
احمدرضا باغستانی، محمودرضا گوهری، آرزو اروجی، محمد امین پورحسینقلی، (1394). 'ارزیابی مدل های پارامتری با برآورد خطای پیش بینی به روش زیان آشکار در بررسی بقای بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 18(1)، صص.1-6. magiran.com/p1387831
Ahmadreza Baghestani, Mahmood Reza Gohari, Arezoo Orooji , Mohammad Amin Purhosseigholi, (2015). 'Evaluation of parametric models with estimating the prediction error by apparent loss method in analyzing survival of colorectal patients', Arak Medical University Journal, 18(1), pp.1-6. magiran.com/p1387831
احمدرضا باغستانی؛ محمودرضا گوهری؛ آرزو اروجی؛ محمد امین پورحسینقلی. "ارزیابی مدل های پارامتری با برآورد خطای پیش بینی به روش زیان آشکار در بررسی بقای بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 18 ،1 ، 1394، 1-6. magiran.com/p1387831
Ahmadreza Baghestani; Mahmood Reza Gohari; Arezoo Orooji ; Mohammad Amin Purhosseigholi. "Evaluation of parametric models with estimating the prediction error by apparent loss method in analyzing survival of colorectal patients", Arak Medical University Journal, 18, 1, 2015, 1-6. magiran.com/p1387831
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال