ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابراهیم ممنوعی، محمد علی باغستانی، (1393). بررسی کارآیی برخی علف کش های جدید در کنترل علف های هرز ذرت دانه ای (Zea mays) در جیرفت، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 28(4)، 508-516. magiran.com/p1388133
Ebrahim Mamnoie, Mohammad Ali Baghestsni, (2015). Investigating the Efficacy of Some New Herbicides on Corn Weeds in Jiroft Region, Journal of plant protection, 28(4), 508-516. magiran.com/p1388133
ابراهیم ممنوعی، محمد علی باغستانی، بررسی کارآیی برخی علف کش های جدید در کنترل علف های هرز ذرت دانه ای (Zea mays) در جیرفت. فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 1393؛ 28(4): 508-516. magiran.com/p1388133
Ebrahim Mamnoie, Mohammad Ali Baghestsni, Investigating the Efficacy of Some New Herbicides on Corn Weeds in Jiroft Region, Journal of plant protection, 2015; 28(4): 508-516. magiran.com/p1388133
ابراهیم ممنوعی، محمد علی باغستانی، "بررسی کارآیی برخی علف کش های جدید در کنترل علف های هرز ذرت دانه ای (Zea mays) در جیرفت"، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان 28، شماره 4 (1393): 508-516. magiran.com/p1388133
Ebrahim Mamnoie, Mohammad Ali Baghestsni, "Investigating the Efficacy of Some New Herbicides on Corn Weeds in Jiroft Region", Journal of plant protection 28, no.4 (2015): 508-516. magiran.com/p1388133
ابراهیم ممنوعی، محمد علی باغستانی، (1393). 'بررسی کارآیی برخی علف کش های جدید در کنترل علف های هرز ذرت دانه ای (Zea mays) در جیرفت'، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 28(4)، صص.508-516. magiran.com/p1388133
Ebrahim Mamnoie, Mohammad Ali Baghestsni, (2015). 'Investigating the Efficacy of Some New Herbicides on Corn Weeds in Jiroft Region', Journal of plant protection, 28(4), pp.508-516. magiran.com/p1388133
ابراهیم ممنوعی؛ محمد علی باغستانی. "بررسی کارآیی برخی علف کش های جدید در کنترل علف های هرز ذرت دانه ای (Zea mays) در جیرفت". فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 28 ،4 ، 1393، 508-516. magiran.com/p1388133
Ebrahim Mamnoie; Mohammad Ali Baghestsni. "Investigating the Efficacy of Some New Herbicides on Corn Weeds in Jiroft Region", Journal of plant protection, 28, 4, 2015, 508-516. magiran.com/p1388133
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال