ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید محمدجعفری، عباس علیپور، عبدالرسول اعلایی، سمانه آهنگر دارابی، (1393). بررسی شیوع سنگ های دستگاه ادراری در شیرخواران و کودکان مبتلا به هیدرونفروز مادرزادی و فاکتورهای مرتبط با آن، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 32(318)، 2367-2377. magiran.com/p1388720
Hamid Mohammadjafari, Abbas Alipour, Abdulrasool Alaee, Samaneh Ahangard, (2015). The Incidence and Risk Factors for Urinary Stone Formation in Infants With Prenatal History of Hydronephrosis, Journal Of Isfahan Medical School, 32(318), 2367-2377. magiran.com/p1388720
حمید محمدجعفری، عباس علیپور، عبدالرسول اعلایی، سمانه آهنگر دارابی، بررسی شیوع سنگ های دستگاه ادراری در شیرخواران و کودکان مبتلا به هیدرونفروز مادرزادی و فاکتورهای مرتبط با آن. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1393؛ 32(318): 2367-2377. magiran.com/p1388720
Hamid Mohammadjafari, Abbas Alipour, Abdulrasool Alaee, Samaneh Ahangard, The Incidence and Risk Factors for Urinary Stone Formation in Infants With Prenatal History of Hydronephrosis, Journal Of Isfahan Medical School, 2015; 32(318): 2367-2377. magiran.com/p1388720
حمید محمدجعفری، عباس علیپور، عبدالرسول اعلایی، سمانه آهنگر دارابی، "بررسی شیوع سنگ های دستگاه ادراری در شیرخواران و کودکان مبتلا به هیدرونفروز مادرزادی و فاکتورهای مرتبط با آن"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 32، شماره 318 (1393): 2367-2377. magiran.com/p1388720
Hamid Mohammadjafari, Abbas Alipour, Abdulrasool Alaee, Samaneh Ahangard, "The Incidence and Risk Factors for Urinary Stone Formation in Infants With Prenatal History of Hydronephrosis", Journal Of Isfahan Medical School 32, no.318 (2015): 2367-2377. magiran.com/p1388720
حمید محمدجعفری، عباس علیپور، عبدالرسول اعلایی، سمانه آهنگر دارابی، (1393). 'بررسی شیوع سنگ های دستگاه ادراری در شیرخواران و کودکان مبتلا به هیدرونفروز مادرزادی و فاکتورهای مرتبط با آن'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 32(318)، صص.2367-2377. magiran.com/p1388720
Hamid Mohammadjafari, Abbas Alipour, Abdulrasool Alaee, Samaneh Ahangard, (2015). 'The Incidence and Risk Factors for Urinary Stone Formation in Infants With Prenatal History of Hydronephrosis', Journal Of Isfahan Medical School, 32(318), pp.2367-2377. magiran.com/p1388720
حمید محمدجعفری؛ عباس علیپور؛ عبدالرسول اعلایی؛ سمانه آهنگر دارابی. "بررسی شیوع سنگ های دستگاه ادراری در شیرخواران و کودکان مبتلا به هیدرونفروز مادرزادی و فاکتورهای مرتبط با آن". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 32 ،318 ، 1393، 2367-2377. magiran.com/p1388720
Hamid Mohammadjafari; Abbas Alipour; Abdulrasool Alaee; Samaneh Ahangard. "The Incidence and Risk Factors for Urinary Stone Formation in Infants With Prenatal History of Hydronephrosis", Journal Of Isfahan Medical School, 32, 318, 2015, 2367-2377. magiran.com/p1388720
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال