ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی شهابی نژاد، رضا ابویی، محمود قلعه نویی، فرهنگ مظفر، (1394). مقیاس انسانی در میدان نقش جهان اصفهان، نشریه مرمت و معماری ایران، 4(8)، 1. magiran.com/p1389179
Ali Shahabi Nejad (Phd) Reza Aboie (Phd) Mahmoud Ghalenoei (Phd) Farhang Mozafar, (2015). Human scale in Naghshe-Jahan square, Maremat & memari-e Iran, 4(8), 1. magiran.com/p1389179
علی شهابی نژاد، رضا ابویی، محمود قلعه نویی، فرهنگ مظفر، مقیاس انسانی در میدان نقش جهان اصفهان. نشریه مرمت و معماری ایران، 1394؛ 4(8): 1. magiran.com/p1389179
Ali Shahabi Nejad (Phd) Reza Aboie (Phd) Mahmoud Ghalenoei (Phd) Farhang Mozafar, Human scale in Naghshe-Jahan square, Maremat & memari-e Iran, 2015; 4(8): 1. magiran.com/p1389179
علی شهابی نژاد، رضا ابویی، محمود قلعه نویی، فرهنگ مظفر، "مقیاس انسانی در میدان نقش جهان اصفهان"، نشریه مرمت و معماری ایران 4، شماره 8 (1394): 1. magiran.com/p1389179
Ali Shahabi Nejad (Phd) Reza Aboie (Phd) Mahmoud Ghalenoei (Phd) Farhang Mozafar, "Human scale in Naghshe-Jahan square", Maremat & memari-e Iran 4, no.8 (2015): 1. magiran.com/p1389179
علی شهابی نژاد، رضا ابویی، محمود قلعه نویی، فرهنگ مظفر، (1394). 'مقیاس انسانی در میدان نقش جهان اصفهان'، نشریه مرمت و معماری ایران، 4(8)، صص.1. magiran.com/p1389179
Ali Shahabi Nejad (Phd) Reza Aboie (Phd) Mahmoud Ghalenoei (Phd) Farhang Mozafar, (2015). 'Human scale in Naghshe-Jahan square', Maremat & memari-e Iran, 4(8), pp.1. magiran.com/p1389179
علی شهابی نژاد؛ رضا ابویی؛ محمود قلعه نویی؛ فرهنگ مظفر. "مقیاس انسانی در میدان نقش جهان اصفهان". نشریه مرمت و معماری ایران، 4 ،8 ، 1394، 1. magiran.com/p1389179
Ali Shahabi Nejad (Phd) Reza Aboie (Phd) Mahmoud Ghalenoei (Phd) Farhang Mozafar. "Human scale in Naghshe-Jahan square", Maremat & memari-e Iran, 4, 8, 2015, 1. magiran.com/p1389179
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال