ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پریناز ضرابیان، مهدی کلانتر، مسعود مصلایی پور، علیرضا مشرقی، (1393). تاثیر پارامترهای فرایند ساخت بر خواص و ریزساختار کامپوزیت های بر پایه فریت نیکل مورد استفاده به عنوان آند خنثی در سیستم الکترولیز آلومینیم، فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی، 33(3)، 125-140. magiran.com/p1390087
P. Zarrabian, M. Kalantar, M. Mosallaeepour, A. Mashreghi, (2015). Fabrication and Characterization of Nickel Ferrite Based Inert Anodes for Aluminum Electrolysis, Journal of Advanced Materials in Engineering, 33(3), 125-140. magiran.com/p1390087
پریناز ضرابیان، مهدی کلانتر، مسعود مصلایی پور، علیرضا مشرقی، تاثیر پارامترهای فرایند ساخت بر خواص و ریزساختار کامپوزیت های بر پایه فریت نیکل مورد استفاده به عنوان آند خنثی در سیستم الکترولیز آلومینیم. فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی، 1393؛ 33(3): 125-140. magiran.com/p1390087
P. Zarrabian, M. Kalantar, M. Mosallaeepour, A. Mashreghi, Fabrication and Characterization of Nickel Ferrite Based Inert Anodes for Aluminum Electrolysis, Journal of Advanced Materials in Engineering, 2015; 33(3): 125-140. magiran.com/p1390087
پریناز ضرابیان، مهدی کلانتر، مسعود مصلایی پور، علیرضا مشرقی، "تاثیر پارامترهای فرایند ساخت بر خواص و ریزساختار کامپوزیت های بر پایه فریت نیکل مورد استفاده به عنوان آند خنثی در سیستم الکترولیز آلومینیم"، فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی 33، شماره 3 (1393): 125-140. magiran.com/p1390087
P. Zarrabian, M. Kalantar, M. Mosallaeepour, A. Mashreghi, "Fabrication and Characterization of Nickel Ferrite Based Inert Anodes for Aluminum Electrolysis", Journal of Advanced Materials in Engineering 33, no.3 (2015): 125-140. magiran.com/p1390087
پریناز ضرابیان، مهدی کلانتر، مسعود مصلایی پور، علیرضا مشرقی، (1393). 'تاثیر پارامترهای فرایند ساخت بر خواص و ریزساختار کامپوزیت های بر پایه فریت نیکل مورد استفاده به عنوان آند خنثی در سیستم الکترولیز آلومینیم'، فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی، 33(3)، صص.125-140. magiran.com/p1390087
P. Zarrabian, M. Kalantar, M. Mosallaeepour, A. Mashreghi, (2015). 'Fabrication and Characterization of Nickel Ferrite Based Inert Anodes for Aluminum Electrolysis', Journal of Advanced Materials in Engineering, 33(3), pp.125-140. magiran.com/p1390087
پریناز ضرابیان؛ مهدی کلانتر؛ مسعود مصلایی پور؛ علیرضا مشرقی. "تاثیر پارامترهای فرایند ساخت بر خواص و ریزساختار کامپوزیت های بر پایه فریت نیکل مورد استفاده به عنوان آند خنثی در سیستم الکترولیز آلومینیم". فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی، 33 ،3 ، 1393، 125-140. magiran.com/p1390087
P. Zarrabian; M. Kalantar; M. Mosallaeepour; A. Mashreghi. "Fabrication and Characterization of Nickel Ferrite Based Inert Anodes for Aluminum Electrolysis", Journal of Advanced Materials in Engineering, 33, 3, 2015, 125-140. magiran.com/p1390087
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال