ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
راضیه خان سفید، احمد ابریشم چی، (1393). بررسی معیارهای انتخاب شبکه های جمع آوری فاضلاب نامتعارف در اجتماعات کوچک (مطالعه موردی بندرطاهری استان بوشهر)، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 16(4)، 111-124. magiran.com/p1390687
Razieh Khansefid, Ahmad Abrishamchi, (2015). Study on Selection Criteria of Unconventional Sanitary Sewer Networks in Small communities (Case Study: Bandar Taheri of Boushehr Province), Journal of Environmental Sciences and Technology, 16(4), 111-124. magiran.com/p1390687
راضیه خان سفید، احمد ابریشم چی، بررسی معیارهای انتخاب شبکه های جمع آوری فاضلاب نامتعارف در اجتماعات کوچک (مطالعه موردی بندرطاهری استان بوشهر). فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 1393؛ 16(4): 111-124. magiran.com/p1390687
Razieh Khansefid, Ahmad Abrishamchi, Study on Selection Criteria of Unconventional Sanitary Sewer Networks in Small communities (Case Study: Bandar Taheri of Boushehr Province), Journal of Environmental Sciences and Technology, 2015; 16(4): 111-124. magiran.com/p1390687
راضیه خان سفید، احمد ابریشم چی، "بررسی معیارهای انتخاب شبکه های جمع آوری فاضلاب نامتعارف در اجتماعات کوچک (مطالعه موردی بندرطاهری استان بوشهر)"، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 16، شماره 4 (1393): 111-124. magiran.com/p1390687
Razieh Khansefid, Ahmad Abrishamchi, "Study on Selection Criteria of Unconventional Sanitary Sewer Networks in Small communities (Case Study: Bandar Taheri of Boushehr Province)", Journal of Environmental Sciences and Technology 16, no.4 (2015): 111-124. magiran.com/p1390687
راضیه خان سفید، احمد ابریشم چی، (1393). 'بررسی معیارهای انتخاب شبکه های جمع آوری فاضلاب نامتعارف در اجتماعات کوچک (مطالعه موردی بندرطاهری استان بوشهر)'، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 16(4)، صص.111-124. magiran.com/p1390687
Razieh Khansefid, Ahmad Abrishamchi, (2015). 'Study on Selection Criteria of Unconventional Sanitary Sewer Networks in Small communities (Case Study: Bandar Taheri of Boushehr Province)', Journal of Environmental Sciences and Technology, 16(4), pp.111-124. magiran.com/p1390687
راضیه خان سفید؛ احمد ابریشم چی. "بررسی معیارهای انتخاب شبکه های جمع آوری فاضلاب نامتعارف در اجتماعات کوچک (مطالعه موردی بندرطاهری استان بوشهر)". فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 16 ،4 ، 1393، 111-124. magiran.com/p1390687
Razieh Khansefid; Ahmad Abrishamchi. "Study on Selection Criteria of Unconventional Sanitary Sewer Networks in Small communities (Case Study: Bandar Taheri of Boushehr Province)", Journal of Environmental Sciences and Technology, 16, 4, 2015, 111-124. magiran.com/p1390687
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال