ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه مهدی یار، محمد خیر، سیده مریم حسینی، (1393). مقایسه سندرم آشیانه خالی در والدین قبل و بعد از ترک منزل توسط فرزند(ان)، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 15(58)، 17-29. magiran.com/p1390745
Fatemeh Mahdiyar, Mohammad Khayyer, Seyedeh Maryam Hosseini, (2015). Comparison Between Empty Nest Syndrome in Parents, Before and After Their Child(ren) Left Home, Knowledge & Research in Applied Psychology, 15(58), 17-29. magiran.com/p1390745
فاطمه مهدی یار، محمد خیر، سیده مریم حسینی، مقایسه سندرم آشیانه خالی در والدین قبل و بعد از ترک منزل توسط فرزند(ان). فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 1393؛ 15(58): 17-29. magiran.com/p1390745
Fatemeh Mahdiyar, Mohammad Khayyer, Seyedeh Maryam Hosseini, Comparison Between Empty Nest Syndrome in Parents, Before and After Their Child(ren) Left Home, Knowledge & Research in Applied Psychology, 2015; 15(58): 17-29. magiran.com/p1390745
فاطمه مهدی یار، محمد خیر، سیده مریم حسینی، "مقایسه سندرم آشیانه خالی در والدین قبل و بعد از ترک منزل توسط فرزند(ان)"، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی 15، شماره 58 (1393): 17-29. magiran.com/p1390745
Fatemeh Mahdiyar, Mohammad Khayyer, Seyedeh Maryam Hosseini, "Comparison Between Empty Nest Syndrome in Parents, Before and After Their Child(ren) Left Home", Knowledge & Research in Applied Psychology 15, no.58 (2015): 17-29. magiran.com/p1390745
فاطمه مهدی یار، محمد خیر، سیده مریم حسینی، (1393). 'مقایسه سندرم آشیانه خالی در والدین قبل و بعد از ترک منزل توسط فرزند(ان)'، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 15(58)، صص.17-29. magiran.com/p1390745
Fatemeh Mahdiyar, Mohammad Khayyer, Seyedeh Maryam Hosseini, (2015). 'Comparison Between Empty Nest Syndrome in Parents, Before and After Their Child(ren) Left Home', Knowledge & Research in Applied Psychology, 15(58), pp.17-29. magiran.com/p1390745
فاطمه مهدی یار؛ محمد خیر؛ سیده مریم حسینی. "مقایسه سندرم آشیانه خالی در والدین قبل و بعد از ترک منزل توسط فرزند(ان)". فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 15 ،58 ، 1393، 17-29. magiran.com/p1390745
Fatemeh Mahdiyar; Mohammad Khayyer; Seyedeh Maryam Hosseini. "Comparison Between Empty Nest Syndrome in Parents, Before and After Their Child(ren) Left Home", Knowledge & Research in Applied Psychology, 15, 58, 2015, 17-29. magiran.com/p1390745
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال