ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه اروجی، (1393). بررسی تحول مولفه های هویت ملی از منظر اندیشه سیاسی درایران از اسکندرغاصب تا اسکندر ذوالقرنین، نشریه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، 4(8)، 1-28. magiran.com/p1391718
Fatemeh Orouji, (2014). An examination of changes in collections of epics dealing with national identity in relation with changes in political thinking in Iran: From Alexander the Usurper to Alexander the Great (zol-qarneyn or Two-Horned,is the epither of Alexander the Great), Journal of Iranian Islamic Period History, 4(8), 1-28. magiran.com/p1391718
فاطمه اروجی، بررسی تحول مولفه های هویت ملی از منظر اندیشه سیاسی درایران از اسکندرغاصب تا اسکندر ذوالقرنین. نشریه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، 1393؛ 4(8): 1-28. magiran.com/p1391718
Fatemeh Orouji, An examination of changes in collections of epics dealing with national identity in relation with changes in political thinking in Iran: From Alexander the Usurper to Alexander the Great (zol-qarneyn or Two-Horned,is the epither of Alexander the Great), Journal of Iranian Islamic Period History, 2014; 4(8): 1-28. magiran.com/p1391718
فاطمه اروجی، "بررسی تحول مولفه های هویت ملی از منظر اندیشه سیاسی درایران از اسکندرغاصب تا اسکندر ذوالقرنین"، نشریه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام 4، شماره 8 (1393): 1-28. magiran.com/p1391718
Fatemeh Orouji, "An examination of changes in collections of epics dealing with national identity in relation with changes in political thinking in Iran: From Alexander the Usurper to Alexander the Great (zol-qarneyn or Two-Horned,is the epither of Alexander the Great)", Journal of Iranian Islamic Period History 4, no.8 (2014): 1-28. magiran.com/p1391718
فاطمه اروجی، (1393). 'بررسی تحول مولفه های هویت ملی از منظر اندیشه سیاسی درایران از اسکندرغاصب تا اسکندر ذوالقرنین'، نشریه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، 4(8)، صص.1-28. magiran.com/p1391718
Fatemeh Orouji, (2014). 'An examination of changes in collections of epics dealing with national identity in relation with changes in political thinking in Iran: From Alexander the Usurper to Alexander the Great (zol-qarneyn or Two-Horned,is the epither of Alexander the Great)', Journal of Iranian Islamic Period History, 4(8), pp.1-28. magiran.com/p1391718
فاطمه اروجی. "بررسی تحول مولفه های هویت ملی از منظر اندیشه سیاسی درایران از اسکندرغاصب تا اسکندر ذوالقرنین". نشریه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، 4 ،8 ، 1393، 1-28. magiran.com/p1391718
Fatemeh Orouji. "An examination of changes in collections of epics dealing with national identity in relation with changes in political thinking in Iran: From Alexander the Usurper to Alexander the Great (zol-qarneyn or Two-Horned,is the epither of Alexander the Great)", Journal of Iranian Islamic Period History, 4, 8, 2014, 1-28. magiran.com/p1391718
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال