ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیدا بلیلان اصل، (1393). بررسی ساختار فضائی شهر تبریز در دوره قاجار با استناد بر سیر تحول نقشه های تاریخی در این دوره، نشریه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، 4(8)، 57-89. magiran.com/p1391720
Lida Balilan Asl, (2014). The study of spatial structure of Tabriz city in the Qajar era, based on the evolution of historical maps of this period, Journal of Iranian Islamic Period History, 4(8), 57-89. magiran.com/p1391720
لیدا بلیلان اصل، بررسی ساختار فضائی شهر تبریز در دوره قاجار با استناد بر سیر تحول نقشه های تاریخی در این دوره. نشریه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، 1393؛ 4(8): 57-89. magiran.com/p1391720
Lida Balilan Asl, The study of spatial structure of Tabriz city in the Qajar era, based on the evolution of historical maps of this period, Journal of Iranian Islamic Period History, 2014; 4(8): 57-89. magiran.com/p1391720
لیدا بلیلان اصل، "بررسی ساختار فضائی شهر تبریز در دوره قاجار با استناد بر سیر تحول نقشه های تاریخی در این دوره"، نشریه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام 4، شماره 8 (1393): 57-89. magiran.com/p1391720
Lida Balilan Asl, "The study of spatial structure of Tabriz city in the Qajar era, based on the evolution of historical maps of this period", Journal of Iranian Islamic Period History 4, no.8 (2014): 57-89. magiran.com/p1391720
لیدا بلیلان اصل، (1393). 'بررسی ساختار فضائی شهر تبریز در دوره قاجار با استناد بر سیر تحول نقشه های تاریخی در این دوره'، نشریه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، 4(8)، صص.57-89. magiran.com/p1391720
Lida Balilan Asl, (2014). 'The study of spatial structure of Tabriz city in the Qajar era, based on the evolution of historical maps of this period', Journal of Iranian Islamic Period History, 4(8), pp.57-89. magiran.com/p1391720
لیدا بلیلان اصل. "بررسی ساختار فضائی شهر تبریز در دوره قاجار با استناد بر سیر تحول نقشه های تاریخی در این دوره". نشریه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، 4 ،8 ، 1393، 57-89. magiran.com/p1391720
Lida Balilan Asl. "The study of spatial structure of Tabriz city in the Qajar era, based on the evolution of historical maps of this period", Journal of Iranian Islamic Period History, 4, 8, 2014, 57-89. magiran.com/p1391720
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال