ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیداحمد عقیلی، (1393). طبقه بندی اصناف وتبیین ساختاردرونی وبیرونی آنها درعصرصفویه، نشریه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، 4(8)، 143-169. magiran.com/p1391723
Seyed Ahmad Aghili, (2014). Classification of Guilds and Explaining the Internal and External Structures of them in the Safavi Era, Journal of Iranian Islamic Period History, 4(8), 143-169. magiran.com/p1391723
سیداحمد عقیلی، طبقه بندی اصناف وتبیین ساختاردرونی وبیرونی آنها درعصرصفویه. نشریه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، 1393؛ 4(8): 143-169. magiran.com/p1391723
Seyed Ahmad Aghili, Classification of Guilds and Explaining the Internal and External Structures of them in the Safavi Era, Journal of Iranian Islamic Period History, 2014; 4(8): 143-169. magiran.com/p1391723
سیداحمد عقیلی، "طبقه بندی اصناف وتبیین ساختاردرونی وبیرونی آنها درعصرصفویه"، نشریه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام 4، شماره 8 (1393): 143-169. magiran.com/p1391723
Seyed Ahmad Aghili, "Classification of Guilds and Explaining the Internal and External Structures of them in the Safavi Era", Journal of Iranian Islamic Period History 4, no.8 (2014): 143-169. magiran.com/p1391723
سیداحمد عقیلی، (1393). 'طبقه بندی اصناف وتبیین ساختاردرونی وبیرونی آنها درعصرصفویه'، نشریه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، 4(8)، صص.143-169. magiran.com/p1391723
Seyed Ahmad Aghili, (2014). 'Classification of Guilds and Explaining the Internal and External Structures of them in the Safavi Era', Journal of Iranian Islamic Period History, 4(8), pp.143-169. magiran.com/p1391723
سیداحمد عقیلی. "طبقه بندی اصناف وتبیین ساختاردرونی وبیرونی آنها درعصرصفویه". نشریه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، 4 ،8 ، 1393، 143-169. magiran.com/p1391723
Seyed Ahmad Aghili. "Classification of Guilds and Explaining the Internal and External Structures of them in the Safavi Era", Journal of Iranian Islamic Period History, 4, 8, 2014, 143-169. magiran.com/p1391723
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال