ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحمان غفاری، افشین قلی پور برادری، سیده هاجر مهدی پور، سید محمود نورایی، ولی الله حبیبی، محمد خادملو، (1393). بررسی میزان کارایی سیستم یورواسکور در پیش بینی مرگ و میر یک ماهه بیماران تحت جراحی قلب، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 24(121)، 197-205. magiran.com/p1391777
, (2015). Efficacy of EuroSCORE in Predicting One Month Mortality in Cardiac Surgery Patients, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 24(121), 197-205. magiran.com/p1391777
رحمان غفاری، افشین قلی پور برادری، سیده هاجر مهدی پور، سید محمود نورایی، ولی الله حبیبی، محمد خادملو، بررسی میزان کارایی سیستم یورواسکور در پیش بینی مرگ و میر یک ماهه بیماران تحت جراحی قلب. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1393؛ 24(121): 197-205. magiran.com/p1391777
, Efficacy of EuroSCORE in Predicting One Month Mortality in Cardiac Surgery Patients, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2015; 24(121): 197-205. magiran.com/p1391777
رحمان غفاری، افشین قلی پور برادری، سیده هاجر مهدی پور، سید محمود نورایی، ولی الله حبیبی، محمد خادملو، "بررسی میزان کارایی سیستم یورواسکور در پیش بینی مرگ و میر یک ماهه بیماران تحت جراحی قلب"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 24، شماره 121 (1393): 197-205. magiran.com/p1391777
, "Efficacy of EuroSCORE in Predicting One Month Mortality in Cardiac Surgery Patients", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 24, no.121 (2015): 197-205. magiran.com/p1391777
رحمان غفاری، افشین قلی پور برادری، سیده هاجر مهدی پور، سید محمود نورایی، ولی الله حبیبی، محمد خادملو، (1393). 'بررسی میزان کارایی سیستم یورواسکور در پیش بینی مرگ و میر یک ماهه بیماران تحت جراحی قلب'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 24(121)، صص.197-205. magiran.com/p1391777
, (2015). 'Efficacy of EuroSCORE in Predicting One Month Mortality in Cardiac Surgery Patients', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 24(121), pp.197-205. magiran.com/p1391777
رحمان غفاری؛ افشین قلی پور برادری؛ سیده هاجر مهدی پور؛ سید محمود نورایی؛ ولی الله حبیبی؛ محمد خادملو. "بررسی میزان کارایی سیستم یورواسکور در پیش بینی مرگ و میر یک ماهه بیماران تحت جراحی قلب". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 24 ،121 ، 1393، 197-205. magiran.com/p1391777
. "Efficacy of EuroSCORE in Predicting One Month Mortality in Cardiac Surgery Patients", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 24, 121, 2015, 197-205. magiran.com/p1391777
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال