ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرهود یگانه پور، سعید زهتاب سلماسی، مصطفی ولیزاد، اکرم معینی راد، وحید بیگی نیا، (1393). اثر مدیریت اکولوژیکی علف های هرز با استفاده از برخی گیاهان همراه بر صفات زراعی ذرت سینگل کراس 504، فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی، 10(2)، 77. magiran.com/p1392292
Farhood Yeganehpoor, Saeed Zehtab, Salmasi, Moustafa Valizadeh, Akram Moeini, Rad, Vahid Beyginiya, (2014). Effect of weeding and by forage and medicinal plants as companion crops on some of agronomic traits of corn cv. SC504, Agroecology Journal, 10(2), 77. magiran.com/p1392292
فرهود یگانه پور، سعید زهتاب سلماسی، مصطفی ولیزاد، اکرم معینی راد، وحید بیگی نیا، اثر مدیریت اکولوژیکی علف های هرز با استفاده از برخی گیاهان همراه بر صفات زراعی ذرت سینگل کراس 504. فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی، 1393؛ 10(2): 77. magiran.com/p1392292
Farhood Yeganehpoor, Saeed Zehtab, Salmasi, Moustafa Valizadeh, Akram Moeini, Rad, Vahid Beyginiya, Effect of weeding and by forage and medicinal plants as companion crops on some of agronomic traits of corn cv. SC504, Agroecology Journal, 2014; 10(2): 77. magiran.com/p1392292
فرهود یگانه پور، سعید زهتاب سلماسی، مصطفی ولیزاد، اکرم معینی راد، وحید بیگی نیا، "اثر مدیریت اکولوژیکی علف های هرز با استفاده از برخی گیاهان همراه بر صفات زراعی ذرت سینگل کراس 504"، فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی 10، شماره 2 (1393): 77. magiran.com/p1392292
Farhood Yeganehpoor, Saeed Zehtab, Salmasi, Moustafa Valizadeh, Akram Moeini, Rad, Vahid Beyginiya, "Effect of weeding and by forage and medicinal plants as companion crops on some of agronomic traits of corn cv. SC504", Agroecology Journal 10, no.2 (2014): 77. magiran.com/p1392292
فرهود یگانه پور، سعید زهتاب سلماسی، مصطفی ولیزاد، اکرم معینی راد، وحید بیگی نیا، (1393). 'اثر مدیریت اکولوژیکی علف های هرز با استفاده از برخی گیاهان همراه بر صفات زراعی ذرت سینگل کراس 504'، فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی، 10(2)، صص.77. magiran.com/p1392292
Farhood Yeganehpoor, Saeed Zehtab, Salmasi, Moustafa Valizadeh, Akram Moeini, Rad, Vahid Beyginiya, (2014). 'Effect of weeding and by forage and medicinal plants as companion crops on some of agronomic traits of corn cv. SC504', Agroecology Journal, 10(2), pp.77. magiran.com/p1392292
فرهود یگانه پور؛ سعید زهتاب سلماسی؛ مصطفی ولیزاد؛ اکرم معینی راد؛ وحید بیگی نیا. "اثر مدیریت اکولوژیکی علف های هرز با استفاده از برخی گیاهان همراه بر صفات زراعی ذرت سینگل کراس 504". فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی، 10 ،2 ، 1393، 77. magiran.com/p1392292
Farhood Yeganehpoor; Saeed Zehtab; Salmasi; Moustafa Valizadeh; Akram Moeini; Rad; Vahid Beyginiya. "Effect of weeding and by forage and medicinal plants as companion crops on some of agronomic traits of corn cv. SC504", Agroecology Journal, 10, 2, 2014, 77. magiran.com/p1392292
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال