ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خلیل انصارین، لیلا صاحبی، مجید خلیلی، مریم سیدی، سید رضا مودب، صفر فرج نیا، احد زارعی، حسن یکرنگ، ناهید شهرزاد، رزیتا عظیمی، شیوا اسماعیلی، ثریا احمدی ماشین چی، (1393). اپیدمیولوژی و الگوی مقاومت دارویی در بیماران اسمیر مثبت ریوی استان آذربایجان شرقی، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 36(6)، 6. magiran.com/p1392293
Khalil Ansarin, Leyla Sahebi, Majid Khalili, Maryam Seyyedi, Seyyed Reza Moaddab, Safar Farajnia, Ahad Zarei, Hasan Yekrang, Nahid Shirzad, Rozita Azimi, Shiva Esmaili, Soraya Ahmadi Machinchi, (2015). Epidemiology and Patterns of Drug Resistance in Pulmonary Tuberculosis in East Azerbayjan, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 36(6), 6. magiran.com/p1392293
خلیل انصارین، لیلا صاحبی، مجید خلیلی، مریم سیدی، سید رضا مودب، صفر فرج نیا، احد زارعی، حسن یکرنگ، ناهید شهرزاد، رزیتا عظیمی، شیوا اسماعیلی، ثریا احمدی ماشین چی، اپیدمیولوژی و الگوی مقاومت دارویی در بیماران اسمیر مثبت ریوی استان آذربایجان شرقی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 1393؛ 36(6): 6. magiran.com/p1392293
Khalil Ansarin, Leyla Sahebi, Majid Khalili, Maryam Seyyedi, Seyyed Reza Moaddab, Safar Farajnia, Ahad Zarei, Hasan Yekrang, Nahid Shirzad, Rozita Azimi, Shiva Esmaili, Soraya Ahmadi Machinchi, Epidemiology and Patterns of Drug Resistance in Pulmonary Tuberculosis in East Azerbayjan, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 2015; 36(6): 6. magiran.com/p1392293
خلیل انصارین، لیلا صاحبی، مجید خلیلی، مریم سیدی، سید رضا مودب، صفر فرج نیا، احد زارعی، حسن یکرنگ، ناهید شهرزاد، رزیتا عظیمی، شیوا اسماعیلی، ثریا احمدی ماشین چی، "اپیدمیولوژی و الگوی مقاومت دارویی در بیماران اسمیر مثبت ریوی استان آذربایجان شرقی"، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 36، شماره 6 (1393): 6. magiran.com/p1392293
Khalil Ansarin, Leyla Sahebi, Majid Khalili, Maryam Seyyedi, Seyyed Reza Moaddab, Safar Farajnia, Ahad Zarei, Hasan Yekrang, Nahid Shirzad, Rozita Azimi, Shiva Esmaili, Soraya Ahmadi Machinchi, "Epidemiology and Patterns of Drug Resistance in Pulmonary Tuberculosis in East Azerbayjan", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service 36, no.6 (2015): 6. magiran.com/p1392293
خلیل انصارین، لیلا صاحبی، مجید خلیلی، مریم سیدی، سید رضا مودب، صفر فرج نیا، احد زارعی، حسن یکرنگ، ناهید شهرزاد، رزیتا عظیمی، شیوا اسماعیلی، ثریا احمدی ماشین چی، (1393). 'اپیدمیولوژی و الگوی مقاومت دارویی در بیماران اسمیر مثبت ریوی استان آذربایجان شرقی'، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 36(6)، صص.6. magiran.com/p1392293
Khalil Ansarin, Leyla Sahebi, Majid Khalili, Maryam Seyyedi, Seyyed Reza Moaddab, Safar Farajnia, Ahad Zarei, Hasan Yekrang, Nahid Shirzad, Rozita Azimi, Shiva Esmaili, Soraya Ahmadi Machinchi, (2015). 'Epidemiology and Patterns of Drug Resistance in Pulmonary Tuberculosis in East Azerbayjan', Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 36(6), pp.6. magiran.com/p1392293
خلیل انصارین؛ لیلا صاحبی؛ مجید خلیلی؛ مریم سیدی؛ سید رضا مودب؛ صفر فرج نیا؛ احد زارعی؛ حسن یکرنگ؛ ناهید شهرزاد؛ رزیتا عظیمی؛ شیوا اسماعیلی؛ ثریا احمدی ماشین چی. "اپیدمیولوژی و الگوی مقاومت دارویی در بیماران اسمیر مثبت ریوی استان آذربایجان شرقی". مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 36 ،6 ، 1393، 6. magiran.com/p1392293
Khalil Ansarin; Leyla Sahebi; Majid Khalili; Maryam Seyyedi; Seyyed Reza Moaddab; Safar Farajnia; Ahad Zarei; Hasan Yekrang; Nahid Shirzad; Rozita Azimi; Shiva Esmaili; Soraya Ahmadi Machinchi. "Epidemiology and Patterns of Drug Resistance in Pulmonary Tuberculosis in East Azerbayjan", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 36, 6, 2015, 6. magiran.com/p1392293
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال