ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بیتا قاسم شیرازی، محمودرضا مجیدی فرد، علی خردمند، طیبه محتاط، (1393). زیست زون بندی و تعیین ژرفای رسوبات کامپانین - ماستریشتین بر اساس روزن بران در برش جوپار، (ایران مرکزی)، فصلنامه علوم زمین، 24(94)، 65. magiran.com/p1393269
B. Ghasemshirazi, M. R. Majidifard, A. Kheradmand, T. Mohtat, (2015). Biozonation and Paleobathymetry of the Campanian -Maastrichtian Deposits Based on Planktonic Foraminifera in Jupar Section, Central Iran, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 24(94), 65. magiran.com/p1393269
بیتا قاسم شیرازی، محمودرضا مجیدی فرد، علی خردمند، طیبه محتاط، زیست زون بندی و تعیین ژرفای رسوبات کامپانین - ماستریشتین بر اساس روزن بران در برش جوپار، (ایران مرکزی). فصلنامه علوم زمین، 1393؛ 24(94): 65. magiran.com/p1393269
B. Ghasemshirazi, M. R. Majidifard, A. Kheradmand, T. Mohtat, Biozonation and Paleobathymetry of the Campanian -Maastrichtian Deposits Based on Planktonic Foraminifera in Jupar Section, Central Iran, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2015; 24(94): 65. magiran.com/p1393269
بیتا قاسم شیرازی، محمودرضا مجیدی فرد، علی خردمند، طیبه محتاط، "زیست زون بندی و تعیین ژرفای رسوبات کامپانین - ماستریشتین بر اساس روزن بران در برش جوپار، (ایران مرکزی)"، فصلنامه علوم زمین 24، شماره 94 (1393): 65. magiran.com/p1393269
B. Ghasemshirazi, M. R. Majidifard, A. Kheradmand, T. Mohtat, "Biozonation and Paleobathymetry of the Campanian -Maastrichtian Deposits Based on Planktonic Foraminifera in Jupar Section, Central Iran", Geosciences Scientific Quarterly Journal 24, no.94 (2015): 65. magiran.com/p1393269
بیتا قاسم شیرازی، محمودرضا مجیدی فرد، علی خردمند، طیبه محتاط، (1393). 'زیست زون بندی و تعیین ژرفای رسوبات کامپانین - ماستریشتین بر اساس روزن بران در برش جوپار، (ایران مرکزی)'، فصلنامه علوم زمین، 24(94)، صص.65. magiran.com/p1393269
B. Ghasemshirazi, M. R. Majidifard, A. Kheradmand, T. Mohtat, (2015). 'Biozonation and Paleobathymetry of the Campanian -Maastrichtian Deposits Based on Planktonic Foraminifera in Jupar Section, Central Iran', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 24(94), pp.65. magiran.com/p1393269
بیتا قاسم شیرازی؛ محمودرضا مجیدی فرد؛ علی خردمند؛ طیبه محتاط. "زیست زون بندی و تعیین ژرفای رسوبات کامپانین - ماستریشتین بر اساس روزن بران در برش جوپار، (ایران مرکزی)". فصلنامه علوم زمین، 24 ،94 ، 1393، 65. magiran.com/p1393269
B. Ghasemshirazi; M. R. Majidifard; A. Kheradmand; T. Mohtat. "Biozonation and Paleobathymetry of the Campanian -Maastrichtian Deposits Based on Planktonic Foraminifera in Jupar Section, Central Iran", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 24, 94, 2015, 65. magiran.com/p1393269
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال