ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهراج آقازاده، زهرا بدرزاده، (1393). سنگ شناسی و پتروژنز لامپروفیرهای آلکالن و کالک آلکالن شمال باختر ایران، فصلنامه علوم زمین، 24(94)، 87. magiran.com/p1393348
M. Aghazadeh, Z. Badrzadeh, (2015). Petrology and Petrogenesis of Alkaline and Calc-Alkaline Lamprophyres in the NW Iran, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 24(94), 87. magiran.com/p1393348
مهراج آقازاده، زهرا بدرزاده، سنگ شناسی و پتروژنز لامپروفیرهای آلکالن و کالک آلکالن شمال باختر ایران. فصلنامه علوم زمین، 1393؛ 24(94): 87. magiran.com/p1393348
M. Aghazadeh, Z. Badrzadeh, Petrology and Petrogenesis of Alkaline and Calc-Alkaline Lamprophyres in the NW Iran, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2015; 24(94): 87. magiran.com/p1393348
مهراج آقازاده، زهرا بدرزاده، "سنگ شناسی و پتروژنز لامپروفیرهای آلکالن و کالک آلکالن شمال باختر ایران"، فصلنامه علوم زمین 24، شماره 94 (1393): 87. magiran.com/p1393348
M. Aghazadeh, Z. Badrzadeh, "Petrology and Petrogenesis of Alkaline and Calc-Alkaline Lamprophyres in the NW Iran", Geosciences Scientific Quarterly Journal 24, no.94 (2015): 87. magiran.com/p1393348
مهراج آقازاده، زهرا بدرزاده، (1393). 'سنگ شناسی و پتروژنز لامپروفیرهای آلکالن و کالک آلکالن شمال باختر ایران'، فصلنامه علوم زمین، 24(94)، صص.87. magiran.com/p1393348
M. Aghazadeh, Z. Badrzadeh, (2015). 'Petrology and Petrogenesis of Alkaline and Calc-Alkaline Lamprophyres in the NW Iran', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 24(94), pp.87. magiran.com/p1393348
مهراج آقازاده؛ زهرا بدرزاده. "سنگ شناسی و پتروژنز لامپروفیرهای آلکالن و کالک آلکالن شمال باختر ایران". فصلنامه علوم زمین، 24 ،94 ، 1393، 87. magiran.com/p1393348
M. Aghazadeh; Z. Badrzadeh. "Petrology and Petrogenesis of Alkaline and Calc-Alkaline Lamprophyres in the NW Iran", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 24, 94, 2015, 87. magiran.com/p1393348
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال