ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمانه شکرزاده، بهزاد وثوقی، معصومه آمیغ پی، (1393). مطالعه میدان تغییر شکل بعد لرزه ای زمین لرزه 1382 بم با استفاده از تکنیک پراکنش کننده های دائمی، فصلنامه علوم زمین، 24(94)، 209. magiran.com/p1393420
S. Shokrzade, B. Voosoghi, M. Amighpey, (2015). Studying 2003 Bam Post-Seismic Deformation field Based on the Persistent Scatterer Radar Interferometry Technique (StaMPS), Geosciences Scientific Quarterly Journal, 24(94), 209. magiran.com/p1393420
سمانه شکرزاده، بهزاد وثوقی، معصومه آمیغ پی، مطالعه میدان تغییر شکل بعد لرزه ای زمین لرزه 1382 بم با استفاده از تکنیک پراکنش کننده های دائمی. فصلنامه علوم زمین، 1393؛ 24(94): 209. magiran.com/p1393420
S. Shokrzade, B. Voosoghi, M. Amighpey, Studying 2003 Bam Post-Seismic Deformation field Based on the Persistent Scatterer Radar Interferometry Technique (StaMPS), Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2015; 24(94): 209. magiran.com/p1393420
سمانه شکرزاده، بهزاد وثوقی، معصومه آمیغ پی، "مطالعه میدان تغییر شکل بعد لرزه ای زمین لرزه 1382 بم با استفاده از تکنیک پراکنش کننده های دائمی"، فصلنامه علوم زمین 24، شماره 94 (1393): 209. magiran.com/p1393420
S. Shokrzade, B. Voosoghi, M. Amighpey, "Studying 2003 Bam Post-Seismic Deformation field Based on the Persistent Scatterer Radar Interferometry Technique (StaMPS)", Geosciences Scientific Quarterly Journal 24, no.94 (2015): 209. magiran.com/p1393420
سمانه شکرزاده، بهزاد وثوقی، معصومه آمیغ پی، (1393). 'مطالعه میدان تغییر شکل بعد لرزه ای زمین لرزه 1382 بم با استفاده از تکنیک پراکنش کننده های دائمی'، فصلنامه علوم زمین، 24(94)، صص.209. magiran.com/p1393420
S. Shokrzade, B. Voosoghi, M. Amighpey, (2015). 'Studying 2003 Bam Post-Seismic Deformation field Based on the Persistent Scatterer Radar Interferometry Technique (StaMPS)', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 24(94), pp.209. magiran.com/p1393420
سمانه شکرزاده؛ بهزاد وثوقی؛ معصومه آمیغ پی. "مطالعه میدان تغییر شکل بعد لرزه ای زمین لرزه 1382 بم با استفاده از تکنیک پراکنش کننده های دائمی". فصلنامه علوم زمین، 24 ،94 ، 1393، 209. magiran.com/p1393420
S. Shokrzade; B. Voosoghi; M. Amighpey. "Studying 2003 Bam Post-Seismic Deformation field Based on the Persistent Scatterer Radar Interferometry Technique (StaMPS)", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 24, 94, 2015, 209. magiran.com/p1393420
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال