ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد نعمتی، اصغر تابعی، احمد ثمریها، (1393). تاثیر کهنه سازی نوری برخی از یون های عناصر واسطه بر سفیدی کاغذ شیمیایی مکانیکی کارخانه چوب و کاغذ مازندران، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 33(3)، 25-29. magiran.com/p1393523
Mohammad Nemati, Asghar Tabei, Ahmad Samariha, (2015). Investigation on the Effect of Metal Ions of Medium Elements on the Whiteness Property of Chemimechanical Papers Produced in the Wood and Paper Factories of Mazandaran, Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, 33(3), 25-29. magiran.com/p1393523
محمد نعمتی، اصغر تابعی، احمد ثمریها، تاثیر کهنه سازی نوری برخی از یون های عناصر واسطه بر سفیدی کاغذ شیمیایی مکانیکی کارخانه چوب و کاغذ مازندران. نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 1393؛ 33(3): 25-29. magiran.com/p1393523
Mohammad Nemati, Asghar Tabei, Ahmad Samariha, Investigation on the Effect of Metal Ions of Medium Elements on the Whiteness Property of Chemimechanical Papers Produced in the Wood and Paper Factories of Mazandaran, Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, 2015; 33(3): 25-29. magiran.com/p1393523
محمد نعمتی، اصغر تابعی، احمد ثمریها، "تاثیر کهنه سازی نوری برخی از یون های عناصر واسطه بر سفیدی کاغذ شیمیایی مکانیکی کارخانه چوب و کاغذ مازندران"، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران 33، شماره 3 (1393): 25-29. magiran.com/p1393523
Mohammad Nemati, Asghar Tabei, Ahmad Samariha, "Investigation on the Effect of Metal Ions of Medium Elements on the Whiteness Property of Chemimechanical Papers Produced in the Wood and Paper Factories of Mazandaran", Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering 33, no.3 (2015): 25-29. magiran.com/p1393523
محمد نعمتی، اصغر تابعی، احمد ثمریها، (1393). 'تاثیر کهنه سازی نوری برخی از یون های عناصر واسطه بر سفیدی کاغذ شیمیایی مکانیکی کارخانه چوب و کاغذ مازندران'، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 33(3)، صص.25-29. magiran.com/p1393523
Mohammad Nemati, Asghar Tabei, Ahmad Samariha, (2015). 'Investigation on the Effect of Metal Ions of Medium Elements on the Whiteness Property of Chemimechanical Papers Produced in the Wood and Paper Factories of Mazandaran', Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, 33(3), pp.25-29. magiran.com/p1393523
محمد نعمتی؛ اصغر تابعی؛ احمد ثمریها. "تاثیر کهنه سازی نوری برخی از یون های عناصر واسطه بر سفیدی کاغذ شیمیایی مکانیکی کارخانه چوب و کاغذ مازندران". نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 33 ،3 ، 1393، 25-29. magiran.com/p1393523
Mohammad Nemati; Asghar Tabei; Ahmad Samariha. "Investigation on the Effect of Metal Ions of Medium Elements on the Whiteness Property of Chemimechanical Papers Produced in the Wood and Paper Factories of Mazandaran", Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, 33, 3, 2015, 25-29. magiran.com/p1393523
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال