ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرهاد احمدی، محمدجواد ضمیری، محمد خوروش، ضیاءالدین بنی هاشمی، علیرضا بیات، (1394). ترکیب شیمیایی و غنی سازی پروتئین پوسته پرتقال و تفاله چغندر قند بعد از تخمیر با دو گونه تریکودرما، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16(1)، 25-30. magiran.com/p1393585
F. Ahmadi, M. J. Zamiri, M. Khorvash, Z. Banihashemi, A. R. Bayat, (2015). Chemical composition and protein enrichment of orange peels and sugar beet pulp after fermentation by two Trichoderma species, Iranian Journal of Veterinary Research, 16(1), 25-30. magiran.com/p1393585
فرهاد احمدی، محمدجواد ضمیری، محمد خوروش، ضیاءالدین بنی هاشمی، علیرضا بیات، ترکیب شیمیایی و غنی سازی پروتئین پوسته پرتقال و تفاله چغندر قند بعد از تخمیر با دو گونه تریکودرما. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1394؛ 16(1): 25-30. magiran.com/p1393585
F. Ahmadi, M. J. Zamiri, M. Khorvash, Z. Banihashemi, A. R. Bayat, Chemical composition and protein enrichment of orange peels and sugar beet pulp after fermentation by two Trichoderma species, Iranian Journal of Veterinary Research, 2015; 16(1): 25-30. magiran.com/p1393585
فرهاد احمدی، محمدجواد ضمیری، محمد خوروش، ضیاءالدین بنی هاشمی، علیرضا بیات، "ترکیب شیمیایی و غنی سازی پروتئین پوسته پرتقال و تفاله چغندر قند بعد از تخمیر با دو گونه تریکودرما"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 16، شماره 1 (1394): 25-30. magiran.com/p1393585
F. Ahmadi, M. J. Zamiri, M. Khorvash, Z. Banihashemi, A. R. Bayat, "Chemical composition and protein enrichment of orange peels and sugar beet pulp after fermentation by two Trichoderma species", Iranian Journal of Veterinary Research 16, no.1 (2015): 25-30. magiran.com/p1393585
فرهاد احمدی، محمدجواد ضمیری، محمد خوروش، ضیاءالدین بنی هاشمی، علیرضا بیات، (1394). 'ترکیب شیمیایی و غنی سازی پروتئین پوسته پرتقال و تفاله چغندر قند بعد از تخمیر با دو گونه تریکودرما'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16(1)، صص.25-30. magiran.com/p1393585
F. Ahmadi, M. J. Zamiri, M. Khorvash, Z. Banihashemi, A. R. Bayat, (2015). 'Chemical composition and protein enrichment of orange peels and sugar beet pulp after fermentation by two Trichoderma species', Iranian Journal of Veterinary Research, 16(1), pp.25-30. magiran.com/p1393585
فرهاد احمدی؛ محمدجواد ضمیری؛ محمد خوروش؛ ضیاءالدین بنی هاشمی؛ علیرضا بیات. "ترکیب شیمیایی و غنی سازی پروتئین پوسته پرتقال و تفاله چغندر قند بعد از تخمیر با دو گونه تریکودرما". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16 ،1 ، 1394، 25-30. magiran.com/p1393585
F. Ahmadi; M. J. Zamiri; M. Khorvash; Z. Banihashemi; A. R. Bayat. "Chemical composition and protein enrichment of orange peels and sugar beet pulp after fermentation by two Trichoderma species", Iranian Journal of Veterinary Research, 16, 1, 2015, 25-30. magiran.com/p1393585
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال