ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آچینتیا ماهانتی، ایندرانیل سامانتا، سمیران باندی اوپدهیای، سیدهارتا نارایان جوآردار، (1394). خصوصیات مولکولی و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی جدایه های اشریشیا کولای تولید کننده شیگا توکسین (STEC) بزی از هند، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16(1)، 31-35. magiran.com/p1393588
A. Mahanti, I. Samanta, S. Bandyopadhyay, S. N. Joardar, (2015). Molecular characterization and antibiotic susceptibility pattern of caprine Shiga toxin producing-Escherichia coli (STEC) isolates from India, Iranian Journal of Veterinary Research, 16(1), 31-35. magiran.com/p1393588
آچینتیا ماهانتی، ایندرانیل سامانتا، سمیران باندی اوپدهیای، سیدهارتا نارایان جوآردار، خصوصیات مولکولی و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی جدایه های اشریشیا کولای تولید کننده شیگا توکسین (STEC) بزی از هند. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1394؛ 16(1): 31-35. magiran.com/p1393588
A. Mahanti, I. Samanta, S. Bandyopadhyay, S. N. Joardar, Molecular characterization and antibiotic susceptibility pattern of caprine Shiga toxin producing-Escherichia coli (STEC) isolates from India, Iranian Journal of Veterinary Research, 2015; 16(1): 31-35. magiran.com/p1393588
آچینتیا ماهانتی، ایندرانیل سامانتا، سمیران باندی اوپدهیای، سیدهارتا نارایان جوآردار، "خصوصیات مولکولی و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی جدایه های اشریشیا کولای تولید کننده شیگا توکسین (STEC) بزی از هند"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 16، شماره 1 (1394): 31-35. magiran.com/p1393588
A. Mahanti, I. Samanta, S. Bandyopadhyay, S. N. Joardar, "Molecular characterization and antibiotic susceptibility pattern of caprine Shiga toxin producing-Escherichia coli (STEC) isolates from India", Iranian Journal of Veterinary Research 16, no.1 (2015): 31-35. magiran.com/p1393588
آچینتیا ماهانتی، ایندرانیل سامانتا، سمیران باندی اوپدهیای، سیدهارتا نارایان جوآردار، (1394). 'خصوصیات مولکولی و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی جدایه های اشریشیا کولای تولید کننده شیگا توکسین (STEC) بزی از هند'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16(1)، صص.31-35. magiran.com/p1393588
A. Mahanti, I. Samanta, S. Bandyopadhyay, S. N. Joardar, (2015). 'Molecular characterization and antibiotic susceptibility pattern of caprine Shiga toxin producing-Escherichia coli (STEC) isolates from India', Iranian Journal of Veterinary Research, 16(1), pp.31-35. magiran.com/p1393588
آچینتیا ماهانتی؛ ایندرانیل سامانتا؛ سمیران باندی اوپدهیای؛ سیدهارتا نارایان جوآردار. "خصوصیات مولکولی و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی جدایه های اشریشیا کولای تولید کننده شیگا توکسین (STEC) بزی از هند". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16 ،1 ، 1394، 31-35. magiran.com/p1393588
A. Mahanti; I. Samanta; S. Bandyopadhyay; S. N. Joardar. "Molecular characterization and antibiotic susceptibility pattern of caprine Shiga toxin producing-Escherichia coli (STEC) isolates from India", Iranian Journal of Veterinary Research, 16, 1, 2015, 31-35. magiran.com/p1393588
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال