ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جوهی ریتش شارما، سوربهی آگاروال، سورش دینکار خارچه، آنیل کومار گوئل، ساتیش کومار جیندال، سودهیر کومار آگاروا، (1394). تاثیر فعال کننده های مختلف بر روی تکامل تخمک بزی بلوغ یافته فعال شده در محیط آزمایشگاه، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16(1)، 42-46. magiran.com/p1393598
J. R. Sharma, S. Agarwal, S. D. Kharche, A. K. Goel, S. K. Jindal, S. K. Agarwal, (2015). Effect of different activators on development of activated in vitro matured caprine oocytes, Iranian Journal of Veterinary Research, 16(1), 42-46. magiran.com/p1393598
جوهی ریتش شارما، سوربهی آگاروال، سورش دینکار خارچه، آنیل کومار گوئل، ساتیش کومار جیندال، سودهیر کومار آگاروا، تاثیر فعال کننده های مختلف بر روی تکامل تخمک بزی بلوغ یافته فعال شده در محیط آزمایشگاه. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1394؛ 16(1): 42-46. magiran.com/p1393598
J. R. Sharma, S. Agarwal, S. D. Kharche, A. K. Goel, S. K. Jindal, S. K. Agarwal, Effect of different activators on development of activated in vitro matured caprine oocytes, Iranian Journal of Veterinary Research, 2015; 16(1): 42-46. magiran.com/p1393598
جوهی ریتش شارما، سوربهی آگاروال، سورش دینکار خارچه، آنیل کومار گوئل، ساتیش کومار جیندال، سودهیر کومار آگاروا، "تاثیر فعال کننده های مختلف بر روی تکامل تخمک بزی بلوغ یافته فعال شده در محیط آزمایشگاه"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 16، شماره 1 (1394): 42-46. magiran.com/p1393598
J. R. Sharma, S. Agarwal, S. D. Kharche, A. K. Goel, S. K. Jindal, S. K. Agarwal, "Effect of different activators on development of activated in vitro matured caprine oocytes", Iranian Journal of Veterinary Research 16, no.1 (2015): 42-46. magiran.com/p1393598
جوهی ریتش شارما، سوربهی آگاروال، سورش دینکار خارچه، آنیل کومار گوئل، ساتیش کومار جیندال، سودهیر کومار آگاروا، (1394). 'تاثیر فعال کننده های مختلف بر روی تکامل تخمک بزی بلوغ یافته فعال شده در محیط آزمایشگاه'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16(1)، صص.42-46. magiran.com/p1393598
J. R. Sharma, S. Agarwal, S. D. Kharche, A. K. Goel, S. K. Jindal, S. K. Agarwal, (2015). 'Effect of different activators on development of activated in vitro matured caprine oocytes', Iranian Journal of Veterinary Research, 16(1), pp.42-46. magiran.com/p1393598
جوهی ریتش شارما؛ سوربهی آگاروال؛ سورش دینکار خارچه؛ آنیل کومار گوئل؛ ساتیش کومار جیندال؛ سودهیر کومار آگاروا. "تاثیر فعال کننده های مختلف بر روی تکامل تخمک بزی بلوغ یافته فعال شده در محیط آزمایشگاه". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16 ،1 ، 1394، 42-46. magiran.com/p1393598
J. R. Sharma; S. Agarwal; S. D. Kharche; A. K. Goel; S. K. Jindal; S. K. Agarwal. "Effect of different activators on development of activated in vitro matured caprine oocytes", Iranian Journal of Veterinary Research, 16, 1, 2015, 42-46. magiran.com/p1393598
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال