ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد فلاحتی زو، محسن دانش مسگران، علیرضا وکیلی، عبدالمنصور طهماسبی، محمدرضا نظری، (1394). تخمین فرآسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای خوراک های مختلف با استفاده از روش نوین برون تنی تولید گاز، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16(1)، 47-52. magiran.com/p1393599
J. Falahatizow, M. Danesh Mesgaran, A. R. Vakili, A. M. Tahmasbi, M. R. Nazari, (2015). The estimation of ruminal protein degradation parameters of various feeds using in vitro modified gas production technique, Iranian Journal of Veterinary Research, 16(1), 47-52. magiran.com/p1393599
جواد فلاحتی زو، محسن دانش مسگران، علیرضا وکیلی، عبدالمنصور طهماسبی، محمدرضا نظری، تخمین فرآسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای خوراک های مختلف با استفاده از روش نوین برون تنی تولید گاز. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1394؛ 16(1): 47-52. magiran.com/p1393599
J. Falahatizow, M. Danesh Mesgaran, A. R. Vakili, A. M. Tahmasbi, M. R. Nazari, The estimation of ruminal protein degradation parameters of various feeds using in vitro modified gas production technique, Iranian Journal of Veterinary Research, 2015; 16(1): 47-52. magiran.com/p1393599
جواد فلاحتی زو، محسن دانش مسگران، علیرضا وکیلی، عبدالمنصور طهماسبی، محمدرضا نظری، "تخمین فرآسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای خوراک های مختلف با استفاده از روش نوین برون تنی تولید گاز"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 16، شماره 1 (1394): 47-52. magiran.com/p1393599
J. Falahatizow, M. Danesh Mesgaran, A. R. Vakili, A. M. Tahmasbi, M. R. Nazari, "The estimation of ruminal protein degradation parameters of various feeds using in vitro modified gas production technique", Iranian Journal of Veterinary Research 16, no.1 (2015): 47-52. magiran.com/p1393599
جواد فلاحتی زو، محسن دانش مسگران، علیرضا وکیلی، عبدالمنصور طهماسبی، محمدرضا نظری، (1394). 'تخمین فرآسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای خوراک های مختلف با استفاده از روش نوین برون تنی تولید گاز'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16(1)، صص.47-52. magiran.com/p1393599
J. Falahatizow, M. Danesh Mesgaran, A. R. Vakili, A. M. Tahmasbi, M. R. Nazari, (2015). 'The estimation of ruminal protein degradation parameters of various feeds using in vitro modified gas production technique', Iranian Journal of Veterinary Research, 16(1), pp.47-52. magiran.com/p1393599
جواد فلاحتی زو؛ محسن دانش مسگران؛ علیرضا وکیلی؛ عبدالمنصور طهماسبی؛ محمدرضا نظری. "تخمین فرآسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای خوراک های مختلف با استفاده از روش نوین برون تنی تولید گاز". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16 ،1 ، 1394، 47-52. magiran.com/p1393599
J. Falahatizow; M. Danesh Mesgaran; A. R. Vakili; A. M. Tahmasbi; M. R. Nazari. "The estimation of ruminal protein degradation parameters of various feeds using in vitro modified gas production technique", Iranian Journal of Veterinary Research, 16, 1, 2015, 47-52. magiran.com/p1393599
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال