ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جی. رسول بهات، گوروچاران سینگ دالیوال، ساروپریت سینگ قومن، مریگانک هونپارخ، (1394). اثربخشی مقایسه ای تجویز E-17β و GnRH در روز 0 یک پروتکل مبتنی بر رهایش درونی کنترل شده دارو (CIDR) برای همزمان سازی ظهور موج، تخمک گذاری و نرخ آبستنی در بوفالو مورا (بوبالوس بوبالیس)، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16(1)، 53-58. magiran.com/p1393600
G. R. Bhat, G. S. Dhaliwal, S. Ghuman, M. Honparkhe, (2015). Comparative efficacy of E-17β and GnRH administration on day 0 of a controlled internal drug release (CIDR) based protocol on synchrony of wave emergence, ovulation and conception rates in Murrah buffalos (Bubalus bubalis), Iranian Journal of Veterinary Research, 16(1), 53-58. magiran.com/p1393600
جی. رسول بهات، گوروچاران سینگ دالیوال، ساروپریت سینگ قومن، مریگانک هونپارخ، اثربخشی مقایسه ای تجویز E-17β و GnRH در روز 0 یک پروتکل مبتنی بر رهایش درونی کنترل شده دارو (CIDR) برای همزمان سازی ظهور موج، تخمک گذاری و نرخ آبستنی در بوفالو مورا (بوبالوس بوبالیس). مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1394؛ 16(1): 53-58. magiran.com/p1393600
G. R. Bhat, G. S. Dhaliwal, S. Ghuman, M. Honparkhe, Comparative efficacy of E-17β and GnRH administration on day 0 of a controlled internal drug release (CIDR) based protocol on synchrony of wave emergence, ovulation and conception rates in Murrah buffalos (Bubalus bubalis), Iranian Journal of Veterinary Research, 2015; 16(1): 53-58. magiran.com/p1393600
جی. رسول بهات، گوروچاران سینگ دالیوال، ساروپریت سینگ قومن، مریگانک هونپارخ، "اثربخشی مقایسه ای تجویز E-17β و GnRH در روز 0 یک پروتکل مبتنی بر رهایش درونی کنترل شده دارو (CIDR) برای همزمان سازی ظهور موج، تخمک گذاری و نرخ آبستنی در بوفالو مورا (بوبالوس بوبالیس)"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 16، شماره 1 (1394): 53-58. magiran.com/p1393600
G. R. Bhat, G. S. Dhaliwal, S. Ghuman, M. Honparkhe, "Comparative efficacy of E-17β and GnRH administration on day 0 of a controlled internal drug release (CIDR) based protocol on synchrony of wave emergence, ovulation and conception rates in Murrah buffalos (Bubalus bubalis)", Iranian Journal of Veterinary Research 16, no.1 (2015): 53-58. magiran.com/p1393600
جی. رسول بهات، گوروچاران سینگ دالیوال، ساروپریت سینگ قومن، مریگانک هونپارخ، (1394). 'اثربخشی مقایسه ای تجویز E-17β و GnRH در روز 0 یک پروتکل مبتنی بر رهایش درونی کنترل شده دارو (CIDR) برای همزمان سازی ظهور موج، تخمک گذاری و نرخ آبستنی در بوفالو مورا (بوبالوس بوبالیس)'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16(1)، صص.53-58. magiran.com/p1393600
G. R. Bhat, G. S. Dhaliwal, S. Ghuman, M. Honparkhe, (2015). 'Comparative efficacy of E-17β and GnRH administration on day 0 of a controlled internal drug release (CIDR) based protocol on synchrony of wave emergence, ovulation and conception rates in Murrah buffalos (Bubalus bubalis)', Iranian Journal of Veterinary Research, 16(1), pp.53-58. magiran.com/p1393600
جی. رسول بهات؛ گوروچاران سینگ دالیوال؛ ساروپریت سینگ قومن؛ مریگانک هونپارخ. "اثربخشی مقایسه ای تجویز E-17β و GnRH در روز 0 یک پروتکل مبتنی بر رهایش درونی کنترل شده دارو (CIDR) برای همزمان سازی ظهور موج، تخمک گذاری و نرخ آبستنی در بوفالو مورا (بوبالوس بوبالیس)". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16 ،1 ، 1394، 53-58. magiran.com/p1393600
G. R. Bhat; G. S. Dhaliwal; S. Ghuman; M. Honparkhe. "Comparative efficacy of E-17β and GnRH administration on day 0 of a controlled internal drug release (CIDR) based protocol on synchrony of wave emergence, ovulation and conception rates in Murrah buffalos (Bubalus bubalis)", Iranian Journal of Veterinary Research, 16, 1, 2015, 53-58. magiran.com/p1393600
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال