ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فروغ محمدی، سید محمد موسوی، ابتسام احمد مرادی، محمد ذاکری، آرش جاهدی، (1394). اثرات مخمر ساکارومایسس سرویسیه بر میزان بقاء و عملکرد رشد ماهی سیچلید زبرا (Amatitlania nigrofasciata)، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16(1)، 59-62. magiran.com/p1393601
F. Mohammadi, S. M. Mousavi, E. Ahmadmoradi, M. Zakeri, A. Jahedi, (2015). Effects of Saccharomyces cerevisiae on survival rate and growth performance of Convict Cichlid (Amatitlania nigrofasciata), Iranian Journal of Veterinary Research, 16(1), 59-62. magiran.com/p1393601
فروغ محمدی، سید محمد موسوی، ابتسام احمد مرادی، محمد ذاکری، آرش جاهدی، اثرات مخمر ساکارومایسس سرویسیه بر میزان بقاء و عملکرد رشد ماهی سیچلید زبرا (Amatitlania nigrofasciata). مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1394؛ 16(1): 59-62. magiran.com/p1393601
F. Mohammadi, S. M. Mousavi, E. Ahmadmoradi, M. Zakeri, A. Jahedi, Effects of Saccharomyces cerevisiae on survival rate and growth performance of Convict Cichlid (Amatitlania nigrofasciata), Iranian Journal of Veterinary Research, 2015; 16(1): 59-62. magiran.com/p1393601
فروغ محمدی، سید محمد موسوی، ابتسام احمد مرادی، محمد ذاکری، آرش جاهدی، "اثرات مخمر ساکارومایسس سرویسیه بر میزان بقاء و عملکرد رشد ماهی سیچلید زبرا (Amatitlania nigrofasciata)"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 16، شماره 1 (1394): 59-62. magiran.com/p1393601
F. Mohammadi, S. M. Mousavi, E. Ahmadmoradi, M. Zakeri, A. Jahedi, "Effects of Saccharomyces cerevisiae on survival rate and growth performance of Convict Cichlid (Amatitlania nigrofasciata)", Iranian Journal of Veterinary Research 16, no.1 (2015): 59-62. magiran.com/p1393601
فروغ محمدی، سید محمد موسوی، ابتسام احمد مرادی، محمد ذاکری، آرش جاهدی، (1394). 'اثرات مخمر ساکارومایسس سرویسیه بر میزان بقاء و عملکرد رشد ماهی سیچلید زبرا (Amatitlania nigrofasciata)'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16(1)، صص.59-62. magiran.com/p1393601
F. Mohammadi, S. M. Mousavi, E. Ahmadmoradi, M. Zakeri, A. Jahedi, (2015). 'Effects of Saccharomyces cerevisiae on survival rate and growth performance of Convict Cichlid (Amatitlania nigrofasciata)', Iranian Journal of Veterinary Research, 16(1), pp.59-62. magiran.com/p1393601
فروغ محمدی؛ سید محمد موسوی؛ ابتسام احمد مرادی؛ محمد ذاکری؛ آرش جاهدی. "اثرات مخمر ساکارومایسس سرویسیه بر میزان بقاء و عملکرد رشد ماهی سیچلید زبرا (Amatitlania nigrofasciata)". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16 ،1 ، 1394، 59-62. magiran.com/p1393601
F. Mohammadi; S. M. Mousavi; E. Ahmadmoradi; M. Zakeri; A. Jahedi. "Effects of Saccharomyces cerevisiae on survival rate and growth performance of Convict Cichlid (Amatitlania nigrofasciata)", Iranian Journal of Veterinary Research, 16, 1, 2015, 59-62. magiran.com/p1393601
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال