ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسلام عبدالهی، حمید کهرام، محمدحسین شهیر، محمدحسین نعمتی، (1394). تاثیر بلوس شکمبه ای مواد معدنی آهسته رهش روی وضعیت مواد معدنی، تعداد فولیکول های تخمدان و نتایج آبستنی در میش های افشاری همزمان سازی شده، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16(1)، 63-68. magiran.com/p1393602
E. Abdollahi, H. Kohram, M. H. Shahir, M. H. Nemati, (2015). The influence of a slow-release multi-trace element ruminal bolus on trace element status, number of ovarian follicles and pregnancy outcomes in synchronized Afshari ewes, Iranian Journal of Veterinary Research, 16(1), 63-68. magiran.com/p1393602
اسلام عبدالهی، حمید کهرام، محمدحسین شهیر، محمدحسین نعمتی، تاثیر بلوس شکمبه ای مواد معدنی آهسته رهش روی وضعیت مواد معدنی، تعداد فولیکول های تخمدان و نتایج آبستنی در میش های افشاری همزمان سازی شده. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1394؛ 16(1): 63-68. magiran.com/p1393602
E. Abdollahi, H. Kohram, M. H. Shahir, M. H. Nemati, The influence of a slow-release multi-trace element ruminal bolus on trace element status, number of ovarian follicles and pregnancy outcomes in synchronized Afshari ewes, Iranian Journal of Veterinary Research, 2015; 16(1): 63-68. magiran.com/p1393602
اسلام عبدالهی، حمید کهرام، محمدحسین شهیر، محمدحسین نعمتی، "تاثیر بلوس شکمبه ای مواد معدنی آهسته رهش روی وضعیت مواد معدنی، تعداد فولیکول های تخمدان و نتایج آبستنی در میش های افشاری همزمان سازی شده"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 16، شماره 1 (1394): 63-68. magiran.com/p1393602
E. Abdollahi, H. Kohram, M. H. Shahir, M. H. Nemati, "The influence of a slow-release multi-trace element ruminal bolus on trace element status, number of ovarian follicles and pregnancy outcomes in synchronized Afshari ewes", Iranian Journal of Veterinary Research 16, no.1 (2015): 63-68. magiran.com/p1393602
اسلام عبدالهی، حمید کهرام، محمدحسین شهیر، محمدحسین نعمتی، (1394). 'تاثیر بلوس شکمبه ای مواد معدنی آهسته رهش روی وضعیت مواد معدنی، تعداد فولیکول های تخمدان و نتایج آبستنی در میش های افشاری همزمان سازی شده'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16(1)، صص.63-68. magiran.com/p1393602
E. Abdollahi, H. Kohram, M. H. Shahir, M. H. Nemati, (2015). 'The influence of a slow-release multi-trace element ruminal bolus on trace element status, number of ovarian follicles and pregnancy outcomes in synchronized Afshari ewes', Iranian Journal of Veterinary Research, 16(1), pp.63-68. magiran.com/p1393602
اسلام عبدالهی؛ حمید کهرام؛ محمدحسین شهیر؛ محمدحسین نعمتی. "تاثیر بلوس شکمبه ای مواد معدنی آهسته رهش روی وضعیت مواد معدنی، تعداد فولیکول های تخمدان و نتایج آبستنی در میش های افشاری همزمان سازی شده". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16 ،1 ، 1394، 63-68. magiran.com/p1393602
E. Abdollahi; H. Kohram; M. H. Shahir; M. H. Nemati. "The influence of a slow-release multi-trace element ruminal bolus on trace element status, number of ovarian follicles and pregnancy outcomes in synchronized Afshari ewes", Iranian Journal of Veterinary Research, 16, 1, 2015, 63-68. magiran.com/p1393602
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال