ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی رضا، غلام محمد، سجاد الرحمن، عماد رشید، کاشف حنیف، آسیا آتا، سومایرا شریف، (1394). ارزیابی ایمنی هومورال و اثر حفاظتی بیوفیلم تولید کننده باکترین-توکسوئید استافیلوکوکوس اورئوستهیه شده از یک جدایه ورم پستان گاوی در خرگوش، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16(1)، 69-74. magiran.com/p1393665
A. Raza, G. Muhammad, S. U. Rahman, I. Rashid, K. Hanif, A. Atta, S. Sharif, (2015). Evaluation of humoral immunity and protective efficacy of biofilm producing Staphylococcus aureus bacterin-toxoid prepared from a bovine mastitis isolate in rabbit, Iranian Journal of Veterinary Research, 16(1), 69-74. magiran.com/p1393665
علی رضا، غلام محمد، سجاد الرحمن، عماد رشید، کاشف حنیف، آسیا آتا، سومایرا شریف، ارزیابی ایمنی هومورال و اثر حفاظتی بیوفیلم تولید کننده باکترین-توکسوئید استافیلوکوکوس اورئوستهیه شده از یک جدایه ورم پستان گاوی در خرگوش. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1394؛ 16(1): 69-74. magiran.com/p1393665
A. Raza, G. Muhammad, S. U. Rahman, I. Rashid, K. Hanif, A. Atta, S. Sharif, Evaluation of humoral immunity and protective efficacy of biofilm producing Staphylococcus aureus bacterin-toxoid prepared from a bovine mastitis isolate in rabbit, Iranian Journal of Veterinary Research, 2015; 16(1): 69-74. magiran.com/p1393665
علی رضا، غلام محمد، سجاد الرحمن، عماد رشید، کاشف حنیف، آسیا آتا، سومایرا شریف، "ارزیابی ایمنی هومورال و اثر حفاظتی بیوفیلم تولید کننده باکترین-توکسوئید استافیلوکوکوس اورئوستهیه شده از یک جدایه ورم پستان گاوی در خرگوش"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 16، شماره 1 (1394): 69-74. magiran.com/p1393665
A. Raza, G. Muhammad, S. U. Rahman, I. Rashid, K. Hanif, A. Atta, S. Sharif, "Evaluation of humoral immunity and protective efficacy of biofilm producing Staphylococcus aureus bacterin-toxoid prepared from a bovine mastitis isolate in rabbit", Iranian Journal of Veterinary Research 16, no.1 (2015): 69-74. magiran.com/p1393665
علی رضا، غلام محمد، سجاد الرحمن، عماد رشید، کاشف حنیف، آسیا آتا، سومایرا شریف، (1394). 'ارزیابی ایمنی هومورال و اثر حفاظتی بیوفیلم تولید کننده باکترین-توکسوئید استافیلوکوکوس اورئوستهیه شده از یک جدایه ورم پستان گاوی در خرگوش'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16(1)، صص.69-74. magiran.com/p1393665
A. Raza, G. Muhammad, S. U. Rahman, I. Rashid, K. Hanif, A. Atta, S. Sharif, (2015). 'Evaluation of humoral immunity and protective efficacy of biofilm producing Staphylococcus aureus bacterin-toxoid prepared from a bovine mastitis isolate in rabbit', Iranian Journal of Veterinary Research, 16(1), pp.69-74. magiran.com/p1393665
علی رضا؛ غلام محمد؛ سجاد الرحمن؛ عماد رشید؛ کاشف حنیف؛ آسیا آتا؛ سومایرا شریف. "ارزیابی ایمنی هومورال و اثر حفاظتی بیوفیلم تولید کننده باکترین-توکسوئید استافیلوکوکوس اورئوستهیه شده از یک جدایه ورم پستان گاوی در خرگوش". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16 ،1 ، 1394، 69-74. magiran.com/p1393665
A. Raza; G. Muhammad; S. U. Rahman; I. Rashid; K. Hanif; A. Atta; S. Sharif. "Evaluation of humoral immunity and protective efficacy of biofilm producing Staphylococcus aureus bacterin-toxoid prepared from a bovine mastitis isolate in rabbit", Iranian Journal of Veterinary Research, 16, 1, 2015, 69-74. magiran.com/p1393665
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال