ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ام. کی. سینگ، اس. کی. سینگ، آر. کی. شارما، بریجش سینگ، شیوه کومار، اس. کی. جوشی، ساندیپ کومار، اس. ساتاپاتی، (1394). عملکرد و خصوصیات لاشه مرغ شاخدار تغذیه شده با پودر غذایی برگ نیم (Azadirachta indica) به عنوان پیش برنده رشد، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16(1)، 78-82. magiran.com/p1393680
M. K. Singh, S. K. Singh, R. K. Sharma, B. Singh, Sh. Kumar, S. K. Joshi, S. Kumar, S. Sathapathy, (2015). Performance and carcass characteristics of guinea fowl fed on dietary Neem (Azadirachta indica) leaf powder as a growth promoter, Iranian Journal of Veterinary Research, 16(1), 78-82. magiran.com/p1393680
ام. کی. سینگ، اس. کی. سینگ، آر. کی. شارما، بریجش سینگ، شیوه کومار، اس. کی. جوشی، ساندیپ کومار، اس. ساتاپاتی، عملکرد و خصوصیات لاشه مرغ شاخدار تغذیه شده با پودر غذایی برگ نیم (Azadirachta indica) به عنوان پیش برنده رشد. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1394؛ 16(1): 78-82. magiran.com/p1393680
M. K. Singh, S. K. Singh, R. K. Sharma, B. Singh, Sh. Kumar, S. K. Joshi, S. Kumar, S. Sathapathy, Performance and carcass characteristics of guinea fowl fed on dietary Neem (Azadirachta indica) leaf powder as a growth promoter, Iranian Journal of Veterinary Research, 2015; 16(1): 78-82. magiran.com/p1393680
ام. کی. سینگ، اس. کی. سینگ، آر. کی. شارما، بریجش سینگ، شیوه کومار، اس. کی. جوشی، ساندیپ کومار، اس. ساتاپاتی، "عملکرد و خصوصیات لاشه مرغ شاخدار تغذیه شده با پودر غذایی برگ نیم (Azadirachta indica) به عنوان پیش برنده رشد"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 16، شماره 1 (1394): 78-82. magiran.com/p1393680
M. K. Singh, S. K. Singh, R. K. Sharma, B. Singh, Sh. Kumar, S. K. Joshi, S. Kumar, S. Sathapathy, "Performance and carcass characteristics of guinea fowl fed on dietary Neem (Azadirachta indica) leaf powder as a growth promoter", Iranian Journal of Veterinary Research 16, no.1 (2015): 78-82. magiran.com/p1393680
ام. کی. سینگ، اس. کی. سینگ، آر. کی. شارما، بریجش سینگ، شیوه کومار، اس. کی. جوشی، ساندیپ کومار، اس. ساتاپاتی، (1394). 'عملکرد و خصوصیات لاشه مرغ شاخدار تغذیه شده با پودر غذایی برگ نیم (Azadirachta indica) به عنوان پیش برنده رشد'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16(1)، صص.78-82. magiran.com/p1393680
M. K. Singh, S. K. Singh, R. K. Sharma, B. Singh, Sh. Kumar, S. K. Joshi, S. Kumar, S. Sathapathy, (2015). 'Performance and carcass characteristics of guinea fowl fed on dietary Neem (Azadirachta indica) leaf powder as a growth promoter', Iranian Journal of Veterinary Research, 16(1), pp.78-82. magiran.com/p1393680
ام. کی. سینگ؛ اس. کی. سینگ؛ آر. کی. شارما؛ بریجش سینگ؛ شیوه کومار؛ اس. کی. جوشی؛ ساندیپ کومار؛ اس. ساتاپاتی. "عملکرد و خصوصیات لاشه مرغ شاخدار تغذیه شده با پودر غذایی برگ نیم (Azadirachta indica) به عنوان پیش برنده رشد". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16 ،1 ، 1394، 78-82. magiran.com/p1393680
M. K. Singh; S. K. Singh; R. K. Sharma; B. Singh; Sh. Kumar; S. K. Joshi; S. Kumar; S. Sathapathy. "Performance and carcass characteristics of guinea fowl fed on dietary Neem (Azadirachta indica) leaf powder as a growth promoter", Iranian Journal of Veterinary Research, 16, 1, 2015, 78-82. magiran.com/p1393680
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال