ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
تهمینه پیروی، فرشید یکانی، مهناز آذرنیا، محمد معصومی، (1394). انعطاف پذیری بالای تمایز نورونی/آستروگلیالی سلول های بنیادی/اجدادی هیپوکامپ موش صحرایی بالغ در پاسخ به تاثیر مایع مغزی-نخاعی جنینی و بالغ، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16(1)، 83-89. magiran.com/p1393682
T. Peirouvi, F. Yekani, M. Azarnia, M. Massumi, (2015). High neuronal/astroglial differentiation plasticity of adult rat hippocampal neural stem/progenitor cells in response to the effects of embryonic and adult cerebrospinal fluids, Iranian Journal of Veterinary Research, 16(1), 83-89. magiran.com/p1393682
تهمینه پیروی، فرشید یکانی، مهناز آذرنیا، محمد معصومی، انعطاف پذیری بالای تمایز نورونی/آستروگلیالی سلول های بنیادی/اجدادی هیپوکامپ موش صحرایی بالغ در پاسخ به تاثیر مایع مغزی-نخاعی جنینی و بالغ. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1394؛ 16(1): 83-89. magiran.com/p1393682
T. Peirouvi, F. Yekani, M. Azarnia, M. Massumi, High neuronal/astroglial differentiation plasticity of adult rat hippocampal neural stem/progenitor cells in response to the effects of embryonic and adult cerebrospinal fluids, Iranian Journal of Veterinary Research, 2015; 16(1): 83-89. magiran.com/p1393682
تهمینه پیروی، فرشید یکانی، مهناز آذرنیا، محمد معصومی، "انعطاف پذیری بالای تمایز نورونی/آستروگلیالی سلول های بنیادی/اجدادی هیپوکامپ موش صحرایی بالغ در پاسخ به تاثیر مایع مغزی-نخاعی جنینی و بالغ"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 16، شماره 1 (1394): 83-89. magiran.com/p1393682
T. Peirouvi, F. Yekani, M. Azarnia, M. Massumi, "High neuronal/astroglial differentiation plasticity of adult rat hippocampal neural stem/progenitor cells in response to the effects of embryonic and adult cerebrospinal fluids", Iranian Journal of Veterinary Research 16, no.1 (2015): 83-89. magiran.com/p1393682
تهمینه پیروی، فرشید یکانی، مهناز آذرنیا، محمد معصومی، (1394). 'انعطاف پذیری بالای تمایز نورونی/آستروگلیالی سلول های بنیادی/اجدادی هیپوکامپ موش صحرایی بالغ در پاسخ به تاثیر مایع مغزی-نخاعی جنینی و بالغ'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16(1)، صص.83-89. magiran.com/p1393682
T. Peirouvi, F. Yekani, M. Azarnia, M. Massumi, (2015). 'High neuronal/astroglial differentiation plasticity of adult rat hippocampal neural stem/progenitor cells in response to the effects of embryonic and adult cerebrospinal fluids', Iranian Journal of Veterinary Research, 16(1), pp.83-89. magiran.com/p1393682
تهمینه پیروی؛ فرشید یکانی؛ مهناز آذرنیا؛ محمد معصومی. "انعطاف پذیری بالای تمایز نورونی/آستروگلیالی سلول های بنیادی/اجدادی هیپوکامپ موش صحرایی بالغ در پاسخ به تاثیر مایع مغزی-نخاعی جنینی و بالغ". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16 ،1 ، 1394، 83-89. magiran.com/p1393682
T. Peirouvi; F. Yekani; M. Azarnia; M. Massumi. "High neuronal/astroglial differentiation plasticity of adult rat hippocampal neural stem/progenitor cells in response to the effects of embryonic and adult cerebrospinal fluids", Iranian Journal of Veterinary Research, 16, 1, 2015, 83-89. magiran.com/p1393682
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال