ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ایندرانیل سامانتا، سیدهارتا نارایان جوآردار، پرادیپ کومار داس، تاپاس کومار سار، (1394). نسبت مقایسه ای ژن های شیگا توکسین، اینتیمین، انتروهمولیزین و بتا لاکتاماز وسیع الطیف (ESBL) اصلی در اشریشیا کولای جدا شده از طیور خانگی و صنعتی، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16(1)، 90-93. magiran.com/p1393691
I. Samanta, S. N. Joardar, P. K. Das, T. K. Sar, (2015). Comparative possession of Shiga toxin, intimin, enterohaemolysin and major extended spectrum beta lactamase (ESBL) genes in Escherichia coli isolated from backyard and farmed poultry, Iranian Journal of Veterinary Research, 16(1), 90-93. magiran.com/p1393691
ایندرانیل سامانتا، سیدهارتا نارایان جوآردار، پرادیپ کومار داس، تاپاس کومار سار، نسبت مقایسه ای ژن های شیگا توکسین، اینتیمین، انتروهمولیزین و بتا لاکتاماز وسیع الطیف (ESBL) اصلی در اشریشیا کولای جدا شده از طیور خانگی و صنعتی. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1394؛ 16(1): 90-93. magiran.com/p1393691
I. Samanta, S. N. Joardar, P. K. Das, T. K. Sar, Comparative possession of Shiga toxin, intimin, enterohaemolysin and major extended spectrum beta lactamase (ESBL) genes in Escherichia coli isolated from backyard and farmed poultry, Iranian Journal of Veterinary Research, 2015; 16(1): 90-93. magiran.com/p1393691
ایندرانیل سامانتا، سیدهارتا نارایان جوآردار، پرادیپ کومار داس، تاپاس کومار سار، "نسبت مقایسه ای ژن های شیگا توکسین، اینتیمین، انتروهمولیزین و بتا لاکتاماز وسیع الطیف (ESBL) اصلی در اشریشیا کولای جدا شده از طیور خانگی و صنعتی"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 16، شماره 1 (1394): 90-93. magiran.com/p1393691
I. Samanta, S. N. Joardar, P. K. Das, T. K. Sar, "Comparative possession of Shiga toxin, intimin, enterohaemolysin and major extended spectrum beta lactamase (ESBL) genes in Escherichia coli isolated from backyard and farmed poultry", Iranian Journal of Veterinary Research 16, no.1 (2015): 90-93. magiran.com/p1393691
ایندرانیل سامانتا، سیدهارتا نارایان جوآردار، پرادیپ کومار داس، تاپاس کومار سار، (1394). 'نسبت مقایسه ای ژن های شیگا توکسین، اینتیمین، انتروهمولیزین و بتا لاکتاماز وسیع الطیف (ESBL) اصلی در اشریشیا کولای جدا شده از طیور خانگی و صنعتی'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16(1)، صص.90-93. magiran.com/p1393691
I. Samanta, S. N. Joardar, P. K. Das, T. K. Sar, (2015). 'Comparative possession of Shiga toxin, intimin, enterohaemolysin and major extended spectrum beta lactamase (ESBL) genes in Escherichia coli isolated from backyard and farmed poultry', Iranian Journal of Veterinary Research, 16(1), pp.90-93. magiran.com/p1393691
ایندرانیل سامانتا؛ سیدهارتا نارایان جوآردار؛ پرادیپ کومار داس؛ تاپاس کومار سار. "نسبت مقایسه ای ژن های شیگا توکسین، اینتیمین، انتروهمولیزین و بتا لاکتاماز وسیع الطیف (ESBL) اصلی در اشریشیا کولای جدا شده از طیور خانگی و صنعتی". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16 ،1 ، 1394، 90-93. magiran.com/p1393691
I. Samanta; S. N. Joardar; P. K. Das; T. K. Sar. "Comparative possession of Shiga toxin, intimin, enterohaemolysin and major extended spectrum beta lactamase (ESBL) genes in Escherichia coli isolated from backyard and farmed poultry", Iranian Journal of Veterinary Research, 16, 1, 2015, 90-93. magiran.com/p1393691
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال