ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اعظم علی نصیر، محمد یونس، آصف رشد، سید عبدالخلیق، احتشام خان، سجاد حسین شاه، آسیم اسلام، منظور احمد قومن، مصرت حسین جویا، (1394). یافته های کلینیکوپاتولوژیکی انتروتوکسمی ناشی از کلستریدیوم پرفرینجنز نوع D در بزها و فعالیت همولیتیک آن در اریتروسیت های مختلف، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16(1)، 94-99. magiran.com/p1393706
A. Ali Nasir, Younus, M. Younus, A. Rashid, S. Abdul Khaliq, E. Khan, S. H. Shah, A. Aslam, M. A. Ghumman, M. H. Joiya, (2015). Clinico-pathological findings of Clostridium perfringens type D enterotoxaemia in goats and its hemolytic activity in different erythrocytes, Iranian Journal of Veterinary Research, 16(1), 94-99. magiran.com/p1393706
اعظم علی نصیر، محمد یونس، آصف رشد، سید عبدالخلیق، احتشام خان، سجاد حسین شاه، آسیم اسلام، منظور احمد قومن، مصرت حسین جویا، یافته های کلینیکوپاتولوژیکی انتروتوکسمی ناشی از کلستریدیوم پرفرینجنز نوع D در بزها و فعالیت همولیتیک آن در اریتروسیت های مختلف. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1394؛ 16(1): 94-99. magiran.com/p1393706
A. Ali Nasir, Younus, M. Younus, A. Rashid, S. Abdul Khaliq, E. Khan, S. H. Shah, A. Aslam, M. A. Ghumman, M. H. Joiya, Clinico-pathological findings of Clostridium perfringens type D enterotoxaemia in goats and its hemolytic activity in different erythrocytes, Iranian Journal of Veterinary Research, 2015; 16(1): 94-99. magiran.com/p1393706
اعظم علی نصیر، محمد یونس، آصف رشد، سید عبدالخلیق، احتشام خان، سجاد حسین شاه، آسیم اسلام، منظور احمد قومن، مصرت حسین جویا، "یافته های کلینیکوپاتولوژیکی انتروتوکسمی ناشی از کلستریدیوم پرفرینجنز نوع D در بزها و فعالیت همولیتیک آن در اریتروسیت های مختلف"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 16، شماره 1 (1394): 94-99. magiran.com/p1393706
A. Ali Nasir, Younus, M. Younus, A. Rashid, S. Abdul Khaliq, E. Khan, S. H. Shah, A. Aslam, M. A. Ghumman, M. H. Joiya, "Clinico-pathological findings of Clostridium perfringens type D enterotoxaemia in goats and its hemolytic activity in different erythrocytes", Iranian Journal of Veterinary Research 16, no.1 (2015): 94-99. magiran.com/p1393706
اعظم علی نصیر، محمد یونس، آصف رشد، سید عبدالخلیق، احتشام خان، سجاد حسین شاه، آسیم اسلام، منظور احمد قومن، مصرت حسین جویا، (1394). 'یافته های کلینیکوپاتولوژیکی انتروتوکسمی ناشی از کلستریدیوم پرفرینجنز نوع D در بزها و فعالیت همولیتیک آن در اریتروسیت های مختلف'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16(1)، صص.94-99. magiran.com/p1393706
A. Ali Nasir, Younus, M. Younus, A. Rashid, S. Abdul Khaliq, E. Khan, S. H. Shah, A. Aslam, M. A. Ghumman, M. H. Joiya, (2015). 'Clinico-pathological findings of Clostridium perfringens type D enterotoxaemia in goats and its hemolytic activity in different erythrocytes', Iranian Journal of Veterinary Research, 16(1), pp.94-99. magiran.com/p1393706
اعظم علی نصیر؛ محمد یونس؛ آصف رشد؛ سید عبدالخلیق؛ احتشام خان؛ سجاد حسین شاه؛ آسیم اسلام؛ منظور احمد قومن؛ مصرت حسین جویا. "یافته های کلینیکوپاتولوژیکی انتروتوکسمی ناشی از کلستریدیوم پرفرینجنز نوع D در بزها و فعالیت همولیتیک آن در اریتروسیت های مختلف". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16 ،1 ، 1394، 94-99. magiran.com/p1393706
A. Ali Nasir; Younus; M. Younus; A. Rashid; S. Abdul Khaliq; E. Khan; S. H. Shah; A. Aslam; M. A. Ghumman; M. H. Joiya. "Clinico-pathological findings of Clostridium perfringens type D enterotoxaemia in goats and its hemolytic activity in different erythrocytes", Iranian Journal of Veterinary Research, 16, 1, 2015, 94-99. magiran.com/p1393706
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال