ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد محمود اسام مصباح، خالد صلاح احمد ابوالنصر، (1394). پارچه پلی استر/کتان تجارتی (دامور): ماده سنتزی جدید برای هرنیوپلاستی در نشخوارکنندگان، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16(1)، 105-109. magiran.com/p1393708
E. Mosbah, K. S. Abouelnasr, (2015). Commercial polyester/cotton fabric (Damour): a novel prosthetic material for hernioplasty in ruminants, Iranian Journal of Veterinary Research, 16(1), 105-109. magiran.com/p1393708
محمد محمود اسام مصباح، خالد صلاح احمد ابوالنصر، پارچه پلی استر/کتان تجارتی (دامور): ماده سنتزی جدید برای هرنیوپلاستی در نشخوارکنندگان. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1394؛ 16(1): 105-109. magiran.com/p1393708
E. Mosbah, K. S. Abouelnasr, Commercial polyester/cotton fabric (Damour): a novel prosthetic material for hernioplasty in ruminants, Iranian Journal of Veterinary Research, 2015; 16(1): 105-109. magiran.com/p1393708
محمد محمود اسام مصباح، خالد صلاح احمد ابوالنصر، "پارچه پلی استر/کتان تجارتی (دامور): ماده سنتزی جدید برای هرنیوپلاستی در نشخوارکنندگان"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 16، شماره 1 (1394): 105-109. magiran.com/p1393708
E. Mosbah, K. S. Abouelnasr, "Commercial polyester/cotton fabric (Damour): a novel prosthetic material for hernioplasty in ruminants", Iranian Journal of Veterinary Research 16, no.1 (2015): 105-109. magiran.com/p1393708
محمد محمود اسام مصباح، خالد صلاح احمد ابوالنصر، (1394). 'پارچه پلی استر/کتان تجارتی (دامور): ماده سنتزی جدید برای هرنیوپلاستی در نشخوارکنندگان'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16(1)، صص.105-109. magiran.com/p1393708
E. Mosbah, K. S. Abouelnasr, (2015). 'Commercial polyester/cotton fabric (Damour): a novel prosthetic material for hernioplasty in ruminants', Iranian Journal of Veterinary Research, 16(1), pp.105-109. magiran.com/p1393708
محمد محمود اسام مصباح؛ خالد صلاح احمد ابوالنصر. "پارچه پلی استر/کتان تجارتی (دامور): ماده سنتزی جدید برای هرنیوپلاستی در نشخوارکنندگان". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16 ،1 ، 1394، 105-109. magiran.com/p1393708
E. Mosbah; K. S. Abouelnasr. "Commercial polyester/cotton fabric (Damour): a novel prosthetic material for hernioplasty in ruminants", Iranian Journal of Veterinary Research, 16, 1, 2015, 105-109. magiran.com/p1393708
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال