ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید بوذری، شراره سلمانی زاده، (1394). جستجوی Torque teno midi virus/Small anellovirus (TTMDV/SAV) در مرغان اهلی روستایی و انتقال عمودی آن از مرغ به تخم مرغ، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16(1)، 110-113. magiran.com/p1393709
M. Bouzari, Sh. Salmanizadeh, (2015). Detection of Torque teno midi virus/Small anellovirus (TTMDV/SAV) in the sera of domestic village chickens and its vertical transmission from hen to eggs, Iranian Journal of Veterinary Research, 16(1), 110-113. magiran.com/p1393709
مجید بوذری، شراره سلمانی زاده، جستجوی Torque teno midi virus/Small anellovirus (TTMDV/SAV) در مرغان اهلی روستایی و انتقال عمودی آن از مرغ به تخم مرغ. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1394؛ 16(1): 110-113. magiran.com/p1393709
M. Bouzari, Sh. Salmanizadeh, Detection of Torque teno midi virus/Small anellovirus (TTMDV/SAV) in the sera of domestic village chickens and its vertical transmission from hen to eggs, Iranian Journal of Veterinary Research, 2015; 16(1): 110-113. magiran.com/p1393709
مجید بوذری، شراره سلمانی زاده، "جستجوی Torque teno midi virus/Small anellovirus (TTMDV/SAV) در مرغان اهلی روستایی و انتقال عمودی آن از مرغ به تخم مرغ"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 16، شماره 1 (1394): 110-113. magiran.com/p1393709
M. Bouzari, Sh. Salmanizadeh, "Detection of Torque teno midi virus/Small anellovirus (TTMDV/SAV) in the sera of domestic village chickens and its vertical transmission from hen to eggs", Iranian Journal of Veterinary Research 16, no.1 (2015): 110-113. magiran.com/p1393709
مجید بوذری، شراره سلمانی زاده، (1394). 'جستجوی Torque teno midi virus/Small anellovirus (TTMDV/SAV) در مرغان اهلی روستایی و انتقال عمودی آن از مرغ به تخم مرغ'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16(1)، صص.110-113. magiran.com/p1393709
M. Bouzari, Sh. Salmanizadeh, (2015). 'Detection of Torque teno midi virus/Small anellovirus (TTMDV/SAV) in the sera of domestic village chickens and its vertical transmission from hen to eggs', Iranian Journal of Veterinary Research, 16(1), pp.110-113. magiran.com/p1393709
مجید بوذری؛ شراره سلمانی زاده. "جستجوی Torque teno midi virus/Small anellovirus (TTMDV/SAV) در مرغان اهلی روستایی و انتقال عمودی آن از مرغ به تخم مرغ". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16 ،1 ، 1394، 110-113. magiran.com/p1393709
M. Bouzari; Sh. Salmanizadeh. "Detection of Torque teno midi virus/Small anellovirus (TTMDV/SAV) in the sera of domestic village chickens and its vertical transmission from hen to eggs", Iranian Journal of Veterinary Research, 16, 1, 2015, 110-113. magiran.com/p1393709
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال