ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد صادق اخیانی، حمید خالوزاده، (1393). تنظیم بهینه گلوکز خون- انسولین بیمار دیابتی نوع1 بر مبنای مدل های غیرخطی تاخیردار، مجله کنترل، 8(4)، 31-41. magiran.com/p1394047
Mohammad Sadegh Akhyani, Dr Hamid Khaloozadeh, (2015). Optimal Glucose-Insulin Regulatory System in Type1 Diabetic Patients Based on the Nonlinear Time Delay Models, Journal of Control, 8(4), 31-41. magiran.com/p1394047
محمد صادق اخیانی، حمید خالوزاده، تنظیم بهینه گلوکز خون- انسولین بیمار دیابتی نوع1 بر مبنای مدل های غیرخطی تاخیردار. مجله کنترل، 1393؛ 8(4): 31-41. magiran.com/p1394047
Mohammad Sadegh Akhyani, Dr Hamid Khaloozadeh, Optimal Glucose-Insulin Regulatory System in Type1 Diabetic Patients Based on the Nonlinear Time Delay Models, Journal of Control, 2015; 8(4): 31-41. magiran.com/p1394047
محمد صادق اخیانی، حمید خالوزاده، "تنظیم بهینه گلوکز خون- انسولین بیمار دیابتی نوع1 بر مبنای مدل های غیرخطی تاخیردار"، مجله کنترل 8، شماره 4 (1393): 31-41. magiran.com/p1394047
Mohammad Sadegh Akhyani, Dr Hamid Khaloozadeh, "Optimal Glucose-Insulin Regulatory System in Type1 Diabetic Patients Based on the Nonlinear Time Delay Models", Journal of Control 8, no.4 (2015): 31-41. magiran.com/p1394047
محمد صادق اخیانی، حمید خالوزاده، (1393). 'تنظیم بهینه گلوکز خون- انسولین بیمار دیابتی نوع1 بر مبنای مدل های غیرخطی تاخیردار'، مجله کنترل، 8(4)، صص.31-41. magiran.com/p1394047
Mohammad Sadegh Akhyani, Dr Hamid Khaloozadeh, (2015). 'Optimal Glucose-Insulin Regulatory System in Type1 Diabetic Patients Based on the Nonlinear Time Delay Models', Journal of Control, 8(4), pp.31-41. magiran.com/p1394047
محمد صادق اخیانی؛ حمید خالوزاده. "تنظیم بهینه گلوکز خون- انسولین بیمار دیابتی نوع1 بر مبنای مدل های غیرخطی تاخیردار". مجله کنترل، 8 ،4 ، 1393، 31-41. magiran.com/p1394047
Mohammad Sadegh Akhyani; Dr Hamid Khaloozadeh. "Optimal Glucose-Insulin Regulatory System in Type1 Diabetic Patients Based on the Nonlinear Time Delay Models", Journal of Control, 8, 4, 2015, 31-41. magiran.com/p1394047
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال