ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
چنگیز رحیمی، پریناز عباسی، سارا کشتکارقلاتی، (1393). پیش بینی مولفه های مختلف پرخاشگری بر اساس پنج عامل عمده شخصیت و جنسیت در دانشجویان، فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی، 3(6)، 49-72. magiran.com/p1394866
Rahimi, Ch., Abbasip., Keshtkar Ghalati, S, (2015). Prediction of Different Aggression Components Using the Big Five Factor Personality and Gender in University Students, personality and individual differences, 3(6), 49-72. magiran.com/p1394866
چنگیز رحیمی، پریناز عباسی، سارا کشتکارقلاتی، پیش بینی مولفه های مختلف پرخاشگری بر اساس پنج عامل عمده شخصیت و جنسیت در دانشجویان. فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی، 1393؛ 3(6): 49-72. magiran.com/p1394866
Rahimi, Ch., Abbasip., Keshtkar Ghalati, S, Prediction of Different Aggression Components Using the Big Five Factor Personality and Gender in University Students, personality and individual differences, 2015; 3(6): 49-72. magiran.com/p1394866
چنگیز رحیمی، پریناز عباسی، سارا کشتکارقلاتی، "پیش بینی مولفه های مختلف پرخاشگری بر اساس پنج عامل عمده شخصیت و جنسیت در دانشجویان"، فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی 3، شماره 6 (1393): 49-72. magiran.com/p1394866
Rahimi, Ch., Abbasip., Keshtkar Ghalati, S, "Prediction of Different Aggression Components Using the Big Five Factor Personality and Gender in University Students", personality and individual differences 3, no.6 (2015): 49-72. magiran.com/p1394866
چنگیز رحیمی، پریناز عباسی، سارا کشتکارقلاتی، (1393). 'پیش بینی مولفه های مختلف پرخاشگری بر اساس پنج عامل عمده شخصیت و جنسیت در دانشجویان'، فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی، 3(6)، صص.49-72. magiran.com/p1394866
Rahimi, Ch., Abbasip., Keshtkar Ghalati, S, (2015). 'Prediction of Different Aggression Components Using the Big Five Factor Personality and Gender in University Students', personality and individual differences, 3(6), pp.49-72. magiran.com/p1394866
چنگیز رحیمی؛ پریناز عباسی؛ سارا کشتکارقلاتی. "پیش بینی مولفه های مختلف پرخاشگری بر اساس پنج عامل عمده شخصیت و جنسیت در دانشجویان". فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی، 3 ،6 ، 1393، 49-72. magiran.com/p1394866
Rahimi; Ch.; Abbasip.; Keshtkar Ghalati; S. "Prediction of Different Aggression Components Using the Big Five Factor Personality and Gender in University Students", personality and individual differences, 3, 6, 2015, 49-72. magiran.com/p1394866
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال