ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منا شریفی فرد، محمد سعید مصدق، بابک وزیریان زاده، علی زارعی محمودآبادی، (1388). بررسی سمیت حشره کش اسپینوزاد درکنترل جمعیت های حساس و طبیعت زی مگس خانگی Musca domestica L. (Dip. Muscidae)، فصلنامه گیاه پزشکی، 32(1)، 65-73. magiran.com/p1395614
Mona Sharififard, Mohammad Saeid Mossadegh, Babak Vazirian Zadeh, Ali Zarei Mahmood Abadi, (2009). Toxicity of Spinosad in Control of Susceptible and Field Populations of House fly, Musca domestica L. (Diptera: Muscidae), Journal of Plant Protection, 32(1), 65-73. magiran.com/p1395614
منا شریفی فرد، محمد سعید مصدق، بابک وزیریان زاده، علی زارعی محمودآبادی، بررسی سمیت حشره کش اسپینوزاد درکنترل جمعیت های حساس و طبیعت زی مگس خانگی Musca domestica L. (Dip. Muscidae). فصلنامه گیاه پزشکی، 1388؛ 32(1): 65-73. magiran.com/p1395614
Mona Sharififard, Mohammad Saeid Mossadegh, Babak Vazirian Zadeh, Ali Zarei Mahmood Abadi, Toxicity of Spinosad in Control of Susceptible and Field Populations of House fly, Musca domestica L. (Diptera: Muscidae), Journal of Plant Protection, 2009; 32(1): 65-73. magiran.com/p1395614
منا شریفی فرد، محمد سعید مصدق، بابک وزیریان زاده، علی زارعی محمودآبادی، "بررسی سمیت حشره کش اسپینوزاد درکنترل جمعیت های حساس و طبیعت زی مگس خانگی Musca domestica L. (Dip. Muscidae)"، فصلنامه گیاه پزشکی 32، شماره 1 (1388): 65-73. magiran.com/p1395614
Mona Sharififard, Mohammad Saeid Mossadegh, Babak Vazirian Zadeh, Ali Zarei Mahmood Abadi, "Toxicity of Spinosad in Control of Susceptible and Field Populations of House fly, Musca domestica L. (Diptera: Muscidae)", Journal of Plant Protection 32, no.1 (2009): 65-73. magiran.com/p1395614
منا شریفی فرد، محمد سعید مصدق، بابک وزیریان زاده، علی زارعی محمودآبادی، (1388). 'بررسی سمیت حشره کش اسپینوزاد درکنترل جمعیت های حساس و طبیعت زی مگس خانگی Musca domestica L. (Dip. Muscidae)'، فصلنامه گیاه پزشکی، 32(1)، صص.65-73. magiran.com/p1395614
Mona Sharififard, Mohammad Saeid Mossadegh, Babak Vazirian Zadeh, Ali Zarei Mahmood Abadi, (2009). 'Toxicity of Spinosad in Control of Susceptible and Field Populations of House fly, Musca domestica L. (Diptera: Muscidae)', Journal of Plant Protection, 32(1), pp.65-73. magiran.com/p1395614
منا شریفی فرد؛ محمد سعید مصدق؛ بابک وزیریان زاده؛ علی زارعی محمودآبادی. "بررسی سمیت حشره کش اسپینوزاد درکنترل جمعیت های حساس و طبیعت زی مگس خانگی Musca domestica L. (Dip. Muscidae)". فصلنامه گیاه پزشکی، 32 ،1 ، 1388، 65-73. magiran.com/p1395614
Mona Sharififard; Mohammad Saeid Mossadegh; Babak Vazirian Zadeh; Ali Zarei Mahmood Abadi. "Toxicity of Spinosad in Control of Susceptible and Field Populations of House fly, Musca domestica L. (Diptera: Muscidae)", Journal of Plant Protection, 32, 1, 2009, 65-73. magiran.com/p1395614
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال