ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مژگان کاویانی، مجید عبدالهیان، خاطره عنبری، الهام شیخی، (1394). بررسی شدت و عوامل مستعد کننده بیماری کتو اسیدوز دیابتی در بیماران بستری در بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد، فصلنامه یافته، 17(1)، 28-34. magiran.com/p1396459
Mozhgan Kavyani, Majid Abdollahian , Khatereh Anbari, Elham Sheikhi, (2015). Assessment of disease severity and risk factors of diabetic ketoacidosis in diabetic patients in Khorramabad Shohada Ashayer hospital, Yafteh, 17(1), 28-34. magiran.com/p1396459
مژگان کاویانی، مجید عبدالهیان، خاطره عنبری، الهام شیخی، بررسی شدت و عوامل مستعد کننده بیماری کتو اسیدوز دیابتی در بیماران بستری در بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد. فصلنامه یافته، 1394؛ 17(1): 28-34. magiran.com/p1396459
Mozhgan Kavyani, Majid Abdollahian , Khatereh Anbari, Elham Sheikhi, Assessment of disease severity and risk factors of diabetic ketoacidosis in diabetic patients in Khorramabad Shohada Ashayer hospital, Yafteh, 2015; 17(1): 28-34. magiran.com/p1396459
مژگان کاویانی، مجید عبدالهیان، خاطره عنبری، الهام شیخی، "بررسی شدت و عوامل مستعد کننده بیماری کتو اسیدوز دیابتی در بیماران بستری در بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد"، فصلنامه یافته 17، شماره 1 (1394): 28-34. magiran.com/p1396459
Mozhgan Kavyani, Majid Abdollahian , Khatereh Anbari, Elham Sheikhi, "Assessment of disease severity and risk factors of diabetic ketoacidosis in diabetic patients in Khorramabad Shohada Ashayer hospital", Yafteh 17, no.1 (2015): 28-34. magiran.com/p1396459
مژگان کاویانی، مجید عبدالهیان، خاطره عنبری، الهام شیخی، (1394). 'بررسی شدت و عوامل مستعد کننده بیماری کتو اسیدوز دیابتی در بیماران بستری در بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد'، فصلنامه یافته، 17(1)، صص.28-34. magiran.com/p1396459
Mozhgan Kavyani, Majid Abdollahian , Khatereh Anbari, Elham Sheikhi, (2015). 'Assessment of disease severity and risk factors of diabetic ketoacidosis in diabetic patients in Khorramabad Shohada Ashayer hospital', Yafteh, 17(1), pp.28-34. magiran.com/p1396459
مژگان کاویانی؛ مجید عبدالهیان؛ خاطره عنبری؛ الهام شیخی. "بررسی شدت و عوامل مستعد کننده بیماری کتو اسیدوز دیابتی در بیماران بستری در بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد". فصلنامه یافته، 17 ،1 ، 1394، 28-34. magiran.com/p1396459
Mozhgan Kavyani; Majid Abdollahian ; Khatereh Anbari; Elham Sheikhi. "Assessment of disease severity and risk factors of diabetic ketoacidosis in diabetic patients in Khorramabad Shohada Ashayer hospital", Yafteh, 17, 1, 2015, 28-34. magiran.com/p1396459
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال