ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی ممتحن، ایران لک، (1393). نقش ترجمه در ادبیات تطبیقی و داستان نویسی معاصر (با تاکید بر ادبیات فارسی و عربی)، مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، 3(9)، 119-141. magiran.com/p1397267
Mahdi Momtahen, Iran Lak, (2015). Translation Role in Comparative Literature and Contemporary Fiction of Iran and Arab, Translation Researches in the Arabic Language And Literature, 3(9), 119-141. magiran.com/p1397267
مهدی ممتحن، ایران لک، نقش ترجمه در ادبیات تطبیقی و داستان نویسی معاصر (با تاکید بر ادبیات فارسی و عربی). مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، 1393؛ 3(9): 119-141. magiran.com/p1397267
Mahdi Momtahen, Iran Lak, Translation Role in Comparative Literature and Contemporary Fiction of Iran and Arab, Translation Researches in the Arabic Language And Literature, 2015; 3(9): 119-141. magiran.com/p1397267
مهدی ممتحن، ایران لک، "نقش ترجمه در ادبیات تطبیقی و داستان نویسی معاصر (با تاکید بر ادبیات فارسی و عربی)"، مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی 3، شماره 9 (1393): 119-141. magiran.com/p1397267
Mahdi Momtahen, Iran Lak, "Translation Role in Comparative Literature and Contemporary Fiction of Iran and Arab", Translation Researches in the Arabic Language And Literature 3, no.9 (2015): 119-141. magiran.com/p1397267
مهدی ممتحن، ایران لک، (1393). 'نقش ترجمه در ادبیات تطبیقی و داستان نویسی معاصر (با تاکید بر ادبیات فارسی و عربی)'، مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، 3(9)، صص.119-141. magiran.com/p1397267
Mahdi Momtahen, Iran Lak, (2015). 'Translation Role in Comparative Literature and Contemporary Fiction of Iran and Arab', Translation Researches in the Arabic Language And Literature, 3(9), pp.119-141. magiran.com/p1397267
مهدی ممتحن؛ ایران لک. "نقش ترجمه در ادبیات تطبیقی و داستان نویسی معاصر (با تاکید بر ادبیات فارسی و عربی)". مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، 3 ،9 ، 1393، 119-141. magiran.com/p1397267
Mahdi Momtahen; Iran Lak. "Translation Role in Comparative Literature and Contemporary Fiction of Iran and Arab", Translation Researches in the Arabic Language And Literature, 3, 9, 2015, 119-141. magiran.com/p1397267
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال